HaberlerSamsun HaberleriTehlikeli madde ile ilgilenen işletmeler dikkat

Tehlikeli madde ile ilgilenen işletmeler dikkat - Samsun Haberleri

Tehlikeli madde danışmanı Mehtap Duman Civelek, tehlikeli madde taşımacılığı görev ve yükümlülükleri hakkında bilgi verdi. Civelek, ' Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki maddelerle iştigal eden işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadır' dedi

Tehlikeli madde ile ilgilenen işletmeler dikkat

Tehlikeli madde danışmanı Mehtap Duman Civelek, tehlikeli madde taşımacılığı görev ve yükümlülükleri hakkında açıklamalarda bulundu. Tehlikeli madde taşıyan işletmelerin yükümlülüklere uyması gerektiğini belirten Civelek, tehlikeli madde ile iştigal eden şirketlerin TMFB belgesi alması gerektiğini söyledi.

TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ ALINMALI

İşletmelerin tehlikeli madde faaliyet belgesi alması gerektiğini söyleyen Mehtap Civelek, “Bir takvim yılı içerisinde, net 50 ton ve üzeri miktarda işlem yapan, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadır. ADR ( Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Antlaşması), tehlikeli maddelerin, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden, güvenli ve düzenli şekilde kamuya açık karayolu ile taşınmasını sağlayan bir yönergedir. Bu yönerge; taşıma faaliyetinde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, ambalajlayanların ve tehlikeli madde taşıyan her türlü aracın operatör ve sürücülerinin yükümlülüklerini belirler. Türkiye, anlaşmaya 22 Mart 2010 tarihinde taraf olmuştur” dedi.

İŞLETMELERİN SORUMLUKLARI

Tehlikeli madde güvenliği konusunda işletmelere büyük sorumluluk düştüğünü belirten Civelek, “ İşletmeler, en az bir adet TMGD istihdam etmek veya idarece yetkilendirilen TMGDK ’den hizmet almakla yükümlüdür. TMGD, bu tebliğde belirtilen görevleri yerine getirirken bağımsızdır ve işletmeler ve TMGDK ’ler tarafından bu görevleriyle ilgili olarak etki altında bırakılamaz. Bu tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler, istihdam edeceği TMGD ’leri veya hizmet alacağı TMGDK ’ler ile yapacağı anlaşmayı www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden bildirmelidir. Yapılan bu anlaşmanın veya TMGD ’nin iş akdinin fesih edilmesi durumunda ise, 30 (otuz) gün içerisinde TMGD istihdam etmekle veya TMGDK ile yeni bir anlaşma yapmaktadır. TMGD tarafından hazırlanan yıllık raporları 5 yıl süre ile saklanmak istendiğinde yetkili kişilere vermekle, talep edilmesi halinde, anlaşmaya (ADR/RID) taraf ülkelerin yetkili kurumlarına veya bu amaçla belirlenen kurumlara danışmanların irtibat bilgilerini vermekle yükümlüdür” şeklinde konuştu.

TEHLİKELİ MADDELERİN TAŞINMASINA DİKKAT

Tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınmasında dikkat edilmesi gereken noktalar olduğunu vurgulayan Civelek, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: “ 655 sayılı kanun hükmünde kararnameye dayanılarak, Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) paralelinde hazırlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” Bakanlıkça revize edilerek 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmeliğin ikinci bölüm, Taşımacılık Faaliyetlerinde Genel Kurallar başlığı altındaki 5. maddenin birinci fıkrasında “Tehlikeli maddeler kamuya açık karayolunda, bu Yönetmelik ve ADR hükümlerine uygun olarak ekonomik, kontrollü, seri, güvenli, insan sağlığına zarar vermeden ve çevreye olumsuz etkisi en az olacak şekilde taşınır” hükmü mevcuttur. Ayrıca “ Tehlikeli maddelerin taşınmasında yer alan taraflar, hasar ve yaralanmaları önleyebilmek,  gerekirse bunların etkisini en aza indirebilmek için ön görülebilen risklerin yapısını ve boyutunu göz önünde bulundurarak bu yönetmeliğe ve ADR hükümlerine uygun tedbirleri almak zorundadırlar” hükmüne de yer verilmiştir. Bu bağlamda, tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımasında; sertifikalı ambalajların kullanılması; tehlikeli madde taşımacılığı konusunda eğitim almış sürücülerin kullandığı, ADR ve yönetmelikte belirtilen işaret, etiket ve turuncu plakalar ile donatılmış “Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi’ne sahip taşıtlarda yapılması gerekmektedir.”

 

 

 

 

SIRADAKİ HABER
}