TEKKEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

TEKKEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

\n  

\n

\n  

\n

\n Tekkeköy Belediye sınırları dahilinde mülkiyeti Belediyemize ait ticaret alanına

\n

\n ( TAKS = 0.50, H = 12.50 ) isabet eden Tekkeköy tapunun 39 ada 14 parsel nolu 1670.60 m2

\n

\n Taşınmazın ( arsanın ) satışı Tekkeköy Belediyesi Encümen salonunda Encümen huzurunda 16.08.2013 Salı günü saat 11:00’ de 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesine göre açık artırma usulü ile yapılacak olup komisyon gerek gördüğü takdirde 2886 sayılı Kanunun 40.

\n

\n Maddesi gereğince sözlü veya yazılı teklif almak suretiyle ihaleyi sonuçlandıracaktır.

\n

\n Taşınmazın muhammen bedeli 429.827,00 TL+KDV ( dört yüz yirmi dokuz bin sekiz yüz yirmi yedi Türk lirası + KDV ) olup %3 geçici teminatı 12.894,81 TL( on iki bin sekiz yüz doksan dört Türk Lirası seksen bir kuruş ) dur.

\n

\n İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler

\n

\n A)     Kanuni İkametgah Adresi, ( Nüfus idaresi’nden alınacak )

\n

\n B)      Tebligat için adres göstermesi;

\n

\n a-) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge;

\n

\n b-) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

\n

\n c-) ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’ deki esaslara göre temin edecekleri belge;

\n

\n C)      Geçici Teminatını vermesi; (İhale bedelinin %3’ü oranında)

\n

\n D)     İmza sirkülerini vermesi
\n a)- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri;
\n b)- Tüzel kişi olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her
\n birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge;

\n

\n E)      İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise istekli ardına teklifte bulunacak kimselerin Vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,

\n

\n F)      İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,
\n İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içerisinde Tekkeköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilebilir.
\n İstekliler ihaleye katılabilmek için belgeleri 16.08.2013 Salı günü saat 11.00’e kadar imza karşılığı encümen başkanlığına teslim edeceklerdir.
\n posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.
\n  

\n

\n  

\n

\n BASIN 1726  www.bik.gov.tr

\n


EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan İsmail Uyanık Samsun'a dönmek istedi

1 Başkan İsmail Uyanık Samsun'a dönmek istedi

Tepkiler çığ gibi

2 Tepkiler çığ gibi

Samsun'da sigaraya ceza yağdı

3 Samsun'da sigaraya ceza yağdı

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar: 'Düğüm çözülüyor'

4 İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar: 'Düğüm çözülüyor'

Hedefteki isim Taner Taşkın

5 Hedefteki isim Taner Taşkın

22 Ocak Salı Samsun hava durumu! Meteorolojiden Samsun için kritik uyarı

6 22 Ocak Salı Samsun hava durumu! Meteorolojiden Samsun için kritik uyarı

Samsunspor'da zorunlu revizyon

7 Samsunspor'da zorunlu revizyon

Samsun'daki 1200 yıllık dev çınar vatandaşların uğrak yeri olacak

8 Samsun'daki 1200 yıllık dev çınar vatandaşların uğrak yeri olacak

Dışarıda kaldılar

9 Dışarıda kaldılar

İYİ Parti Salıpazarı adayı belli oldu

10 İYİ Parti Salıpazarı adayı belli oldu