ÇORUM AKŞEMSEDDİN, KARADENİZ VE GOP YURTLARI ÇEVRE AYDINLATMA İŞİ

RESMİ İLAN

ÇORUM AKŞEMSEDDİN, KARADENİZ VE GOP YURTLARI ÇEVRE AYDINLATMA İŞİ
 \n\n YURTKUR SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
\n
\n Çorum Akşemseddin, Karadeniz ve GOP Yurtları Çevre Aydınlatma İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
\n\n \n \n \n \n İhale Kayıt Numarası\n \n \n \n :\n \n \n \n 2014/64361\n \n \n \n\n\n  \n\n \n \n \n \n 1-İdarenin\n \n \n \n \n \n a) Adresi\n \n \n \n :\n \n \n \n ESENEVLER MAHALLESI ATATÜRK BULVARI NO:123 55200 ATAKUM/SAMSUN\n \n \n \n \n \n b) Telefon ve faks numarası\n \n \n \n :\n \n \n \n 3624374700 - 3624376034\n \n \n \n \n \n c) Elektronik Posta Adresi\n \n \n \n :\n \n \n \n samsun@kyk.gov.tr\n \n \n \n \n \n ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi\n \n \n \n :\n \n \n \n https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/\n \n \n \n\n\n
\n 2-İhale konusu yapım işinin
\n\n \n \n \n \n a) Niteliği, türü ve miktarı\n \n \n \n :\n \n \n \n 9 KALEM LED ARMATÜRLÜ DIŞ ORTAM AYDINLATMASI
\n Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
\n
\n
\n \n \n \n b) Yapılacağı yer\n \n \n \n :\n \n \n \n SAMSUN, TOKAT VE ÇORUM\n \n \n \n \n \n c) İşe başlama tarihi\n \n \n \n :\n \n \n \n Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
\n yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
\n
\n
\n \n \n \n ç) İşin süresi\n \n \n \n :\n \n \n \n Yer tesliminden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.\n \n \n
\n
\n\n
\n 3- İhalenin
\n\n \n \n \n \n a) Yapılacağı yer\n \n \n \n :\n \n \n \n YURTKUR SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ\n \n \n \n \n \n b) Tarihi ve saati\n \n \n \n :\n \n \n \n 20.06.2014 - 10:00\n \n \n \n\n\n
\n 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
\n 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
\n 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
\n 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
\n 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
\n 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
\n 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
\n 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
\n 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
\n 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
\n 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
\n 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
\n\n \n \n \n \n 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:\n \n \n \n \n \n İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.\n \n \n \n\n\n  \n\n \n \n \n \n 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:\n \n \n \n \n \n 4.3.1. İş deneyim belgeleri:\n \n \n \n \n \n Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.\n \n \n \n\n\n  \n\n \n \n \n \n 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:\n \n \n \n \n \n 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:\n \n \n \n \n \n (D) ELEKTRİK İŞLERİ V. GRUP AYDINLATMA İŞLERİ 5. AÇIK ALAN AYDINLATMA İŞLERİ.\n \n \n \n \n \n 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:\n \n \n \n \n \n ELEKTRİK MÜHENDİSİ\n \n \n \n\n\n
\n 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
\n 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
\n 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
\n 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
\n 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
\n 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
\n 9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
\n 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
\n 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (OTUZ) takvim günüdür.
\n 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
\n 13. Diğer hususlar:
\n\n İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
\n Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 


EN ÇOK OKUNANLAR

Eğlence mekanında silahlı kavga: 2 yaralı

1 Eğlence mekanında silahlı kavga: 2 yaralı

Tekirdağ'da yoğun kar: Eğitime 1 gün ara

2 Tekirdağ'da yoğun kar: Eğitime 1 gün ara

Genç kadını otomobille metrelerce sürükledi

3 Genç kadını otomobille metrelerce sürükledi

Şuhut'ta sağanak yağış esnaflara zor anlar yaşattı

4 Şuhut'ta sağanak yağış esnaflara zor anlar yaşattı

Beykoz'da istinat duvarı evin üzerine yıkıldı

5 Beykoz'da istinat duvarı evin üzerine yıkıldı

Erdek - Bandırma karayolu aşırı yağıştan dolayı kapandı

6 Erdek - Bandırma karayolu aşırı yağıştan dolayı kapandı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, AB büyükelçileriyle bir araya geldi

7 CHP Lideri Kılıçdaroğlu, AB büyükelçileriyle bir araya geldi

BİZİM GÜNAHIMIZ NE?

8 BİZİM GÜNAHIMIZ NE?

İDO Yenikapı-Bursa-Bandırma seferleri iptal edildi

9 İDO Yenikapı-Bursa-Bandırma seferleri iptal edildi

Şiir yarışması ödülleri sahiplerini buldu

10 Şiir yarışması ödülleri sahiplerini buldu