Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

LADİK KEMAL KAPLAN HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN MAMUL YEMEK

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

\n  

\n

\n  

\n

\n LADİK KEMAL KAPLAN HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN MAMUL YEMEK hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

\n\n \n \n \n \n \n \n \n
\n

\n İhale Kayıt Numarası

\n
\n

\n :

\n
\n

\n 2012/123144

\n
\n

\n 1-İdarenin

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
\n

\n a) Adresi

\n
\n

\n :

\n
\n

\n KALE MAHALLESI HIMAYE-I ETFAL SOKAK 11 55030 İLKADIM/SAMSUN

\n
\n

\n b) Telefon ve faks numarası

\n
\n

\n :

\n
\n

\n 3624355945 - 3624359192

\n
\n

\n c) Elektronik Posta Adresi

\n
\n

\n :

\n
\n

\n soshizmmd@samsun.gov.tr

\n
\n

\n ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

\n
\n

\n :

\n
\n

\n https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

\n
\n

\n
\n 2-İhale konusu hizmetin

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
\n

\n a) Niteliği, türü ve miktarı

\n
\n

\n :

\n
\n

\n İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

\n
\n

\n b) Yapılacağı yer

\n
\n

\n :

\n
\n

\n LADİK KEMAL KAPLAN HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ

\n
\n

\n c) Süresi

\n
\n

\n :

\n
\n

\n İşe başlama tarihi 01.10.2012, işin bitiş tarihi 31.12.2012

\n
\n

\n
\n 3- İhalenin

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
\n

\n a) Yapılacağı yer

\n
\n

\n :

\n
\n

\n Kale Mah.Himaye-i Etfal Sok.No:11 İlkadım/SAMSUN

\n
\n

\n b) Tarihi ve saati

\n
\n

\n :

\n
\n

\n 13.09.2012 - 11:00

\n
\n

\n
\n 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
\n 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
\n 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
\n 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
\n 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
\n 4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

\n

\n Gıda Üretim İzin Belgesi

\n

\n
\n 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
\n 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
\n 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
\n 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
\n 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
\n 4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
\n 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n
\n

\n 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

\n
\n

\n İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

\n
\n

\n  

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
\n

\n 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

\n
\n

\n 4.3.1. İş deneyim belgeleri:

\n
\n

\n Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

\n
\n

\n  

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n
\n

\n 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

\n
\n

\n 4.4.1.

\n

\n Bu ihalede benzer iş olarak kamuda veya özel sektörde yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.

\n
\n

\n
\n 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
\n
\n 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
\n
\n 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
\n 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Samsun Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğü/Kale Mah.Himaye-i Etfal Sk.No:11 İlkadım/SAMSUN adresinden satın alınabilir.
\n 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
\n
\n 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü/Kale Mah.Himaye-i Etfal Sok.No:11 İlkadım/SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
\n
\n 9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
\n Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
\n
\n 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
\n
\n 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (atmış) takvim günüdür.
\n
\n 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

\n

\n BASIN 1934   www.bik.gov.tr Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr

\n


EN ÇOK OKUNANLAR

Polisin üzerine araç süren ehliyetsiz ve alkollü sürücü kaçamadı

1 Polisin üzerine araç süren ehliyetsiz ve alkollü sürücü kaçamadı

Kırıkhan'da çocuklardan askeri konvoya sevgi seli

2 Kırıkhan'da çocuklardan askeri konvoya sevgi seli