YEMEK ALIMI, DAĞITIMI VE SERVİS HİZMETLER

RESMİ İLAN

YEMEK ALIMI, DAĞITIMI VE SERVİS HİZMETLER
KURULUŞUN MUTFAĞINDA, YEMEK PİŞİRME\nYOLUYLA MAMUL YEMEK ALIMI, DAĞITIMI VE SERVİS HİZMETLERİDİR\n\n19 MAYIS SEVGİ EVLERİ ÇOCUK YUVASI VE\nKIZ YETİŞTİRME YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
\n
\nKuruluşun Mutfağında, Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı ve\nServis Hizmetleridir hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu\nmaddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin\nayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
\n\n\n\n\nİhale Kayıt Numarası\n\n\n:\n\n\n2014/146778\n\n\n\n\n1-İdarenin\n\n\n\n\na) Adresi\n\n \n :\n \n \n KUMCAĞIZ MAHALLESİ\n SUAT KILIÇ BULVARI NO :171 19 MAYIS/SAMSUN\n \n\n\n\nb) Telefon ve faks\n numarası\n\n \n :\n \n \n 3625112257 -\n 3625112251\n \n\n\n\nc) Elektronik Posta\n Adresi\n\n \n :\n \n \n 19mayis.scym@aile.gov.tr\n \n\n\n\nç) İhale dokümanının\n görülebileceği internet adresi\n\n \n :\n \n\nhttps://ekap.kik.gov.tr/EKAP/\n \n\n\n\n\n
\n2-İhale konusu hizmetin
\n\n\n\n\na) Niteliği, türü ve\n miktarı\n\n \n :\n \n\nKuruluşun\n mutfağında, yemek pişirme yoluyla mamul yemek alımı, dağıtımı ve servis\n hizmetleridir. (01-02) YAŞ 14.648 ADET ÖĞÜN YEMEK, (03-06 ) YAŞ 13.140 ADET\n ÖĞÜN YEMEK 13+ YAŞ 130.810 ADET ÖĞÜN YEMEK
\n Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari\n şartnameden ulaşılabilir.
\n
\n
\n\n\nb) Yapılacağı yer\n\n \n :\n \n \n 19 MAYIS SEVGİ\n EVLERİ ÇOCUK YUVASI VE KIZ YETİŞTİRME YURDU MÜDÜRLÜĞÜ \n \n\n\n\nc) Süresi\n\n \n :\n \n \n İşe başlama tarihi\n 01.01.2015, işin bitiş tarihi 31.12.2015\n \n\n
\n\n
\n3- İhalenin
\n\n\n\n\na) Yapılacağı yer\n\n \n :\n \n \n KUMCAĞIZ MAHALLESİ\n SUAT KILIÇ BULVARI NO:171 19 MAYIS /SAMSUN\n \n\n\n\nb) Tarihi ve saati\n\n \n :\n \n \n 10.12.2014 - 10:00\n \n\n\n\n
\n4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik\ndeğerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
\n4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
\n4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya\nMeslek Odası Belgesi;
\n4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya\nsanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin\niçinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
\n4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı\nbulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin\niçinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu\ngösterir belge,
\n4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan\nve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb.\nbelgeler,
\n\nGıda Üretim İzin Belgesi veya İşletme\nKayıt Belgesi
\n4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya\nİmza Sirküleri;
\n4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
\n4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin\nortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri\nbelirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının\nbir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü\ngöstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren\nbelgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
\n4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
\n4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
\n4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere\nyaptırılamaz.
\n4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan\nbelgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması\nhalinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil\nmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir\ntarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye\ndoğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart\nforma uygun belge,
\n\n\n\n\n4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin\n taşıması gereken kriterler:\n\n\n\n \n İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter\n belirtilmemiştir.\n \n\n\n\n \n\n\n\n\n4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin\n taşıması gereken kriterler:\n\n\n\n\n4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:\n\n\n\n \n Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri\n tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale\n konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya\n teknolojik ürün deneyim belgesi. \n \n\n\n\n \n\n\n\n\n4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:\n\n\n\n\n4.4.1.\n Bu ihalede benzer iş\n olarak kamuda veya özel sektörde yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetler\n benzer iş olarak kabul edilecektir.\n\n\n\n\n
\n5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre\nbelirlenecektir.
\n6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
\n7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
\n7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk\nLirası)karşılığı 19 MAYIS SEVGİ EVLERİ ÇOCUK YUVASI VE KIZ YETİŞTİRME YURDU\nMÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
\n7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları\nveya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
\n
\n8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 19 MAYIS SEVGİ EVLERİ ÇOCUK\nYUVASI VE KIZ YETİŞTİRME YURDU MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği\ngibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
\n
\n9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.\nİhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile\nbu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam\nbedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
\nBu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
\n
\n10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi\nbelirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
\n
\n11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120\n(YÜZYİRMİ) takvim günüdür.
\n
\n12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
\n
\n13.Diğer hususlar:
\n\nİhale, Kanunun 38 inci maddesinde\nöngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde\nbırakılacaktır. 


EN ÇOK OKUNANLAR

Kavgaya karışıp kaçarken polis otosuna çarptılar

1 Kavgaya karışıp kaçarken polis otosuna çarptılar