İHALE İLANI

T.C. İLKADIM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İHALE İLANI

\n  

\n
\n                      Yakacak (Kömür ve Odun) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
\n
\n                      İHALE KAYIT NUMARASI: 2012/123875
\n
\n                      1- İdarenin
\n
\n                      a) Adresi: Hançerli Mh. Atatürk Bulvarı Kaymakamlık Binası Kat:4 İlkadım İlçe Milli Eğitim Md. İlkadım/SAMSUN            
\n
\n                      b) Telefon ve faks numarası: 362 431 50 43 – 362 431 50 36
\n
\n                      c) Elektronik posta adresi: ilkadim55@meb.gov.tr
\n
\n                      2- İhale konusu hizmetin
\n
\n                      a) niteliği, türü ve miktarı: İdari Şartname ve Tablo 1’deki 24 okula toplam 390 ton kömür ve 100 ton odunun tedarik ve dağıtımı.
\n
\n                      b) Yapılacağı yer: İdari Şartname ve Tablo 1 de gösterilmiştir.
\n
\n                     c) İşin süresi: Sözleşme İmza tarihinden itibaren 25 iş günüdür.
\n
\n                      3- İhalenin
\n
\n                      a) Yapılacağı yer: Kaymakamlık Binası Kat:4 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu SAMSUN
\n
\n                      b) Tarih ve saati: 01/10/2012 Pazartesi Saat 10:00.
\n
\n                      4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
\n
\n                      4.1. İhaleye katılma şartları ve istenen belgeler:
\n
\n                      4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi,
\n
\n                      4.1.1.1. Mevzuatı gereği Gerçek/Tüzel kişi olması halinde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösteriri belge,
\n
\n                      4.1.1.2. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgeleri;
\n
\n          a) Katı Yakıt Satıcı Belgesi ( Satıcı tarafından onaylı fotokopisi )
\n
\n          b) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösterir belge.
\n
\n                      4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza beyannamesi veya İmza Sirküleri;
\n
\n                      4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
\n
\n                      4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son                       durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
\n
\n                      4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
\n
\n                      4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
\n
\n                      4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
\n
\n                      4.2. İş Deneyim Belgeleri; Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge,
\n
\n                      4.2.1 Yetkili Satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler;
\n
\n                      a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
\n
\n                      b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
\n
\n                      c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
\n
\n İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
\n
\n                      a-İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi
\n
\n                      b-isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu,
\n
\n                      c-isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi,
\n
\n                      ç-isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği yerli malı belgesi,
\n
\n                        4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
\n
\n Kömür ve odun Toptan ve Perakende Pazarlama ve  Dağıtımı
\n
\n                      d-İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin imalatçı veya üretici olduğunu gösteren belgeler
\n
\n                      5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
\n
\n                      6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
\n
\n                      7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
\n
\n                      7.1 Doküman bedeli olan 100 TL İlkadım İlçe Özel İdaresine yatırılarak, yatırıldığına dair belge Kaymakamlık binası kat:4 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Muhasebe Bürosuna teslim edilerek dokümanlar teslim alınacaktır.
\n
\n                      7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
\n
\n                      8. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Kaymakamlık Binası Kat:4 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Muhasebe Bürosu İlkadım / SAMSUN adresine verilecektir.
\n
\n                      9. İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
\n
\n                      10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
\n
\n                      11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
\n
\n                      12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
\n
\n BASIN: 1957   www.bik.gov.tr    RESMİ İLANLAR: www.ilan.gov.tr  de
\n
\n  
\n


EN ÇOK OKUNANLAR

Samsunspor'dan transfer atağı! İmzaya kaldı

1 Samsunspor'dan transfer atağı! İmzaya kaldı

Samsunspor'da 200 oyuncu mercek altında

2 Samsunspor'da 200 oyuncu mercek altında

69 kişi ölmüştü! Cesedine 53 yıl sonra ulaşıldı

3 69 kişi ölmüştü! Cesedine 53 yıl sonra ulaşıldı

Samsun'da demiryolunda son rötuşlar

4 Samsun'da demiryolunda son rötuşlar

Hasılat 600 bin TL

5 Hasılat 600 bin TL

Samsun'daki inşaat kazasında ihmal mi öldürdü?

6 Samsun'daki inşaat kazasında ihmal mi öldürdü?

Samsun'da gölde kaybolan balıkçının cesedine ulaşıldı

7 Samsun'da gölde kaybolan balıkçının cesedine ulaşıldı

Vali Kaymak'tan Samsunspor taraftarına müjde

8 Vali Kaymak'tan Samsunspor taraftarına müjde

Samsun'da akılalmaz kaza! 1 ağır yaralı... O anlar kameraya yansıdı

9 Samsun'da akılalmaz kaza! 1 ağır yaralı... O anlar kameraya yansıdı

Görenler şaşırıyor!

10 Görenler şaşırıyor!