SAMSUN MERKEZ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜTEŞEBBİS HEYET BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

SAMSUN MERKEZ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜTEŞEBBİS HEYET BAŞKANLIĞINDAN

\n  

\n
\n                        Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi yapım işi kapalı zarf teklif almak suretiyle ihale edilecektir.
\n
\n                        1- İdarenin
\n
\n                         Adresi: Organize Sanayi Bölgesi Vali M. Erdoğan Cebeci Blv. No: 48 Tekkeköy / SAMSUN
\n
\n                        2- İhale konusu yapım işinin
\n
\n                        a) Niteliği, türü ve miktarı: Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesinde yer alan işletmelerden kaynaklanacak Evsel ve Endüstriyel nitelikteki atık suları arıtacak atıksu arıtma tesisinin, nihai kapasiteli işletme şartları dikkate alınarak hazırlanmış olan uygulama projelerine göre, I. kademede yapımı öngörülen 2.000 m3/gün kapasiteli tüm ünitelerin yapımı, mekanik ve elektrik ekipmanlarının temini ve montajı, tesisin işletmeye alınması, deneme, işletilmesi, bakımı, iş sonu projeleri (as-built) ve işletme-bakım kitaplarının hazırlanması ile idare personelinin eğitilmesi işleridir. 
\n
\n                        b) Yapılacağı yer: SAMSUN
\n
\n                        c) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün 
\n
\n                        içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
\n
\n                        d) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 24 (Yirmidört) aydır.
\n
\n                        3- İhalenin
\n
\n                        a) Yapılacağı yer: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154                                               8. Kat Toplantı Salonu   Söğütözü- ANKARA
\n
\n                        b) Tarihi ve saati: 02/10/2012  Saat  10.00
\n
\n  
\n
\n                        4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
\n
\n İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
\n
\n                        A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.
\n
\n                        B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
\n
\n                        1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
\n
\n                        2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
\n
\n                        3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.
\n
\n                        4) İş Deneyim Belgesi.
\n
\n                        İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, en az 4.000 m3/gün kapasiteli Endüstriyel veya en az 12.000 m3/gün kapasiteli Evsel (Aktif Çamur veya damlatmalı filtre prosesi uygulaması), Atıksu Arıtma Tesisi komple ( inşaat, mekanik ve elektrik) yapım işine ait İş Bitirme Belgesi aslı ile bu belgeyi tevsik amacıyla idari şartnamenin 7.1-B / 4. maddesinde belirtilen belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerini istekliler sunmak zorundadır.
\n
\n                        İş Durum, İş Denetleme ve İş Yönetme Belgeleri ile diploma değerlendirmeye alınmayacaktır.
\n
\n                        İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş bitirme tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise Genel Keşif Özetinde belirtilen iş kalemlerinden en az birine ilişkin ve asgari 4.000.000.-TL tutarında yapım işini bitirmiş olması şartını sağlaması gerekir.
\n
\n                        5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.
\n
\n                        a- İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.
\n
\n                        b- Anahtar Teknik Personel
\n
\n AdetMesleki Ünvanı
\n
\n                        1İnş. Yük.Müh. veya İnş.Müh. (En az 10 yıl deneyimli )
\n
\n                        Anahtar teknik personelin, ihale tarihinden en az üç ay öncesi işe alınmış ve ihale tarihi itibari ile isteklinin bünyesinde çalışıyor olması gerekmektedir. Anahtar teknik personelin deneyim süresinin en az 10 yıl olma şartı aranmaktadır
\n
\n                        6) Yapı Araçlarına ait Taahhütname.
\n
\n  
\n
\n                        C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.
\n
\n                        1) 2.000.000.-TL ’den az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı miktarda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. ( Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)
\n
\n                        2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi. 
\n
\n  
\n
\n                        D) İsteklinin ortak girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.
\n
\n                        E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
\n
\n                        F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
\n
\n                        G) İdari Şartnamede belirlenen niteliklere uygun olarak, idare (Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı) adına alınacak en az 750.000.-TL tutarında Geçici Teminat.
\n
\n                        H) Tesisin yapımı hakkında yöntem raporu.
\n
\n                        I) Teklif edilen Mekanik ve elektrik ekipmanların detaylı teknik spesifikasyonları, imalatçıları, performans eğrileri, varsa test sertifikaları ve katalogları, tükettikleri enerji miktarları tablosu, mekanik ekipmanlarla ilgili analizler (sıyırıcılar, kapaklar, karıştırıcılar, paslanmaz çelik imalatlar, konveyorlar, ayrıştırıcılar vb.) teklif edilen malzemelerin markalarını belirten cetveller.
\n
\n                        J) Performans Garanti Beyannamesi.
\n
\n                        K) Elektrik tüketimi ile ilgili Beyannameler.
\n
\n                        L) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.
\n
\n                        M) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
\n
\n                        N) İç Zarf.
\n
\n Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelini içeren iç zarf. (Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.)
\n
\n Kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki teklif cetvelini içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00 ‘a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.
\n
\n İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.
\n
\n                        5- İstekliler İş Ortaklığı olarak ihaleye katılabilir, Konsorsiyum kabul edilmez. İş Ortaklığında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin (B-1), (B-2), (E), (F) ve (L)  bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir. 
\n
\n                        6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
\n
\n                        7- İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154                        8. Kat 826 nolu odasında veya Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Organize Sanayi Bölgesi  Vali M. Erdoğan Cebeci Blv. No: 48 Tekkeköy / SAMSUN adreslerinde görülebilir veya 750.-TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
\n
\n                        8- İstekliler tekliflerini; birim fiyatlı işler için, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden, teklif birim fiyatlı işler için ise  her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir.
\n
\n                        9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır. 
\n
\n                        10- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
\n


EN ÇOK OKUNANLAR

Samsunspor'dan transfer atağı! İmzaya kaldı

1 Samsunspor'dan transfer atağı! İmzaya kaldı

Samsunspor'da 200 oyuncu mercek altında

2 Samsunspor'da 200 oyuncu mercek altında

69 kişi ölmüştü! Cesedine 53 yıl sonra ulaşıldı

3 69 kişi ölmüştü! Cesedine 53 yıl sonra ulaşıldı

Samsun'da demiryolunda son rötuşlar

4 Samsun'da demiryolunda son rötuşlar

Hasılat 600 bin TL

5 Hasılat 600 bin TL

Samsun'daki inşaat kazasında ihmal mi öldürdü?

6 Samsun'daki inşaat kazasında ihmal mi öldürdü?

Samsun'da gölde kaybolan balıkçının cesedine ulaşıldı

7 Samsun'da gölde kaybolan balıkçının cesedine ulaşıldı

Vali Kaymak'tan Samsunspor taraftarına müjde

8 Vali Kaymak'tan Samsunspor taraftarına müjde

Samsun'da akılalmaz kaza! 1 ağır yaralı... O anlar kameraya yansıdı

9 Samsun'da akılalmaz kaza! 1 ağır yaralı... O anlar kameraya yansıdı

Samsun'da şampiyon kadın doğumcudan bir başarı daha

10 Samsun'da şampiyon kadın doğumcudan bir başarı daha