PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

RESMİ İLAN

PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR
PERSONEL HİZMETİ\nALINACAKTIR\n\nAİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL\nPOLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
\n
\nMESLEK ELEMANI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine\ngöre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı\nbilgiler aşağıda yer almaktadır:
\n\n\n\n\nİhale Kayıt Numarası\n\n\n:\n\n\n2014/163252\n\n\n\n\n1-İdarenin\n\n\n\n\na) Adresi\n\n \n :\n \n \n KALE MAHALLESI\n HIMAYE-I ETFAL SOKAK 11 55030 İLKADIM/SAMSUN\n \n\n\n\nb) Telefon ve faks numarası\n\n \n :\n \n \n 3624355945 -\n 3624359192\n \n\n\n\nc) Elektronik Posta Adresi\n\n \n :\n \n \n samsun@aile.gov.tr\n \n\n\n\nç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi\n\n \n :\n \n\nhttps://ekap.kik.gov.tr/EKAP/\n \n\n\n\n\n
\n2-İhale konusu hizmetin
\n\n\n\n\na) Niteliği, türü ve miktarı\n\n \n :\n \n\nMeslek Elemanı (\n öğretmen, sosyal çalışmacı, psikolog, sosyolog, hemşire vb.)Hizmet Alımı 15\n kişi
\n Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari\n şartnameden ulaşılabilir.
\n
\n
\n\n\nb) Yapılacağı yer\n\n \n :\n \n \n Samsun Aile ve\n Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve bağlı Kuruluşlarımız\n \n\n\n\nc) Süresi\n\n \n :\n \n \n İşe başlama\n tarihi 01.01.2015, işin bitiş tarihi 31.12.2015\n \n\n
\n\n
\n3- İhalenin
\n\n\n\n\na) Yapılacağı yer\n\n \n :\n \n \n Kale Mahallesi\n Himaye-i Etfal Sokak No:11 İlkadım/SAMSUN\n \n\n\n\nb) Tarihi ve saati\n\n \n :\n \n \n 26.12.2014 -\n 10:00\n \n\n\n\n
\n4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik\ndeğerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
\n4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
\n4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya\nMeslek Odası Belgesi;
\n4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya\nsanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin\niçinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
\n4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı\nbulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin\niçinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu\ngösterir belge,
\n4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya\nİmza Sirküleri;
\n4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
\n4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin\nortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri\nbelirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının\nbir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü\ngöstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren\nbelgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
\n4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
\n4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
\n4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere\nyaptırılamaz.
\n4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan\nbelgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması\nhalinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil\nmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir\ntarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye\ndoğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart\nforma uygun belge,
\n\n\n\n\n4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve\n bu belgelerin taşıması gereken kriterler:\n\n\n\n \n İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin\n kriter belirtilmemiştir.\n \n\n\n\n \n\n\n\n\n4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve\n bu belgelerin taşıması gereken kriterler:\n\n\n\n\n4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:\n\n\n\n \n Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme\n kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından\n az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini\n gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. \n \n\n\n\n \n\n\n\n\n4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek\n işler:\n\n\n\n\n4.4.1.\n Kamuda veya özel\n sektörde personel çalıştırılmasına dayalı olarak ihale edilen hizmet alımı\n işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.\n\n\n\n\n
\n5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre\nbelirlenecektir.
\n
\n6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
\n
\n7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
\n7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası)\nkarşılığı Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü/Kale Mahallesi\nHimaye-i Etfal Sokak No:11 İlkadım/SAMSUN adresinden satın alınabilir.
\n7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları\nveya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
\n
\n8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Samsun Aile ve Sosyal\nPolitikalar İl Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese\niadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
\n
\n9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.\nİhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile\nbu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam\nbedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
\nBu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
\n
\n10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi\nbelirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
\n
\n11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120\n(yüzyirmi) takvim günüdür.
\n
\n12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
\n
\n13.Diğer hususlar:
\n\nİhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama\nistenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. \n\n
\n
\n


EN ÇOK OKUNANLAR

Samsun'daki eski hastaneye Bakanlık talip oldu

1 Samsun'daki eski hastaneye Bakanlık talip oldu

Samsunspor 4 maddeden PFDK'ya sevk edildi

2 Samsunspor 4 maddeden PFDK'ya sevk edildi

Emin Kar yakın takipte

3 Emin Kar yakın takipte

Samsunspor'da kurtuluş hesabı

4 Samsunspor'da kurtuluş hesabı

Samsun'dan yurt dışına yeni uçak seferleri başlıyor

5 Samsun'dan yurt dışına yeni uçak seferleri başlıyor

Eş zamanlı fuhuş baskını: 16 gözaltı

6 Eş zamanlı fuhuş baskını: 16 gözaltı

Samsun'da UBFED'de deprem

7 Samsun'da UBFED'de deprem

Samsun'a yeni üniversite mecliste onaylandı

8 Samsun'a yeni üniversite mecliste onaylandı

Samsun'da 12 adrese uyuşturucu baskını

9 Samsun'da 12 adrese uyuşturucu baskını

 Genel müdürden öğretmene plaket

10 Genel müdürden öğretmene plaket