İLAN

RESMİ İLAN

İLAN
Samsun İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği nin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 26.02.2015 Perşembe günü saat 10:00 da Gaziosman Paşa Mahallesi Muhammet İkbal Caddesi No:51 Canik/SAMSUN adresinde bulunan Canik Belediyesi Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 05.03.2015 Perşembe günü aynı yer ve aynı saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Gündem aşağıya çıkarılmış olup, üyelerin hazır bulunması rica olunur. 

Fuat COŞKUN Dr. Habip MURUZ
Başkan Yardımcısı Başkan 

G  Ü  N  D  E  M

1- Yoklama ve Açılış 
2- Başkanlık Divanın oluşturulması ( Başkan, 2 Katip Üye ve 2 Oy Tasnifçisi), Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması 
3- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca görevlendirilen Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu Raporunun okunarak görüşülmesi.
4- Bilanço, gelir gider cetvellerinin okunması ve kabulü
5- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca görevlendirilen Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun  ibrası
6- Tahmini bütçenin okunması ve kabulü
7- Birlik personelinin kadro ve ücretleri ile yolluklarının tespit edilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8- Birlikte çalıştırılmak üzere; Müdür, Şube Müdürü, teknik eleman, memur vs. unvanlarda  personel alımı, istihdamı, sigorta, maaş, yolluk, harcırah, ikramiye vs. konularda ödeme yapılması ve ödeme miktarının belirlenmesi hususlarında yönetim kuruluna  yetki verilmesinin genel kurul oyuna sunulması.
9- Kredi kullanma, menkul, gayrimenkul ve araç alımı, satımı, kiralanması gibi hususlarda yönetim kuruluna yetki verilmesinin genel kurul oyuna sunulması.
10- Merkez Birliği, üniversiteler ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ortaklaşa hazırlanan ıslah programları ile yurt içi ve yurt dışı kaynaklı projelerin hazırlanması ve bu projelere iştirak edilmesi, uygulanması, çalıştırılacak olan personel ile sözleşme imzalanması ve ücretlerinin tespiti konularında karar almak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi.
11- Devlet Tarafından Yetiştiricilere Yapılacak Olan Damızlık desteklemesi, süt desteklemesi, et desteklemesi, tarımsal danışmanlık desteklemesi vb desteklemelerde yetiştiriciler adına hak edişin yapılması, ödemelerin doğrudan birlik aracılığıyla yapılması, ödemelerin alınıp, yetiştiricilerin birliğe olan yıllık aidat,sürü kaydı hizmet  bedeli, birlikçe sunulan teknik ve sağlık hizmetleri ve diğer hizmet ücretlerinin  kesildikten sonra kalan tutarın yetiştiricilere ödenmesi için gerekli iş ve işlemleri yapma ve icmalleri hazırlama hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
12- Bakanlık kontrolörlerince yapılan denetim neticesi tespit edilmiş 2010 ve 2011 yıllarına ait cari harcamaların tahmini bütçeyi aşan kısımlarının üyelerin bilgisine sunularak söz konusu harcamaların kooperatif üzerinde bırakılıp bırakılmayacağı hususunun oylanarak karara bağlanması, birlik üzerinde bırakılmaması şeklinde karar alınması halinde zamanın sorumlu yönetim kurulu üyeleri hakkında 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 98. maddesine atfen Türk Ticaret Kanununun 341. maddesi doğrultusunda denetim kurulu üyelerine alacak davası açma yetkisi verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

13- Birlik Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kontrolörlerinden müteşekkil bir heyet tarafından denetlenmiş, denetim sonucu hazırlanan 27.07.2014 tarih ve KONT.03/30/663-07-167 sayılı soruşturma raporunun “Birlik Tüzel Kişiliğince Alınması Gereken İdari ve Tazmin Tedbirler” bölümünün 5/a maddesinin Genel Kurula okunmasına ve 2010-2014 yılları arasında Samsun ilinde yapılan toplam 8.749,00 TL otel giderlerinin birlik kuruluş belgesinde yer alan amaç ve çalışma konularına uygun harcanıp harcanmadığı hususunun görüşülerek üyelerin kabulüne sunulmasına, kabul edilmemesi halinde harcama tarihleri itibari ile giderin gerçekleştiği dönemin sorumlu yönetim kurulu üyelerinden önce rızaen istenmesine, bunun mümkün olmaması halinde gerekli hukuk davalarını açmak üzere denetleme kuruluna yetki verilmesine, yapılan tahsilatların birliğe gelir kaydedilmesine, 

14- Birlik Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kontrolörlerinden müteşekkil bir heyet tarafından denetlenmiş, denetim sonucu hazırlanan 27.07.2014 tarih ve KONT.03/30/663-07-167 sayılı soruşturma raporunun “Birlik Tüzel Kişiliğince Alınması Gereken İdari ve Tazmin Tedbirler” bölümünün 5/b maddesinin Genel Kurula okunmasına ve 2010-2014 yılları arasında il dışındaki 5.049,05 TL’lik otel harcamalarının birlik kuruluş belgesinde yer alan amaç ve çalışma konularına uygun harcanıp harcanmadığı hususunun görüşülerek üyelerin kabulüne sunulmasına, kabul edilmemesi halinde harcama tarihleri itibari ile giderin gerçekleştiği dönemin sorumlu yönetim kurulu üyelerinden önce rızaen istenmesine, bunun mümkün olmaması halinde gerekli hukuk davalarını açmak üzere denetleme kuruluna yetki verilmesine, yapılan tahsilatların birliğe gelir kaydedilmesine, 

15- Birlik Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kontrolörlerinden müteşekkil bir heyet tarafından denetlenmiş, denetim sonucu hazırlanan 27.07.2014 tarih ve KONT.03/30/663-07-167 sayılı soruşturma raporunun “Birlik Tüzel Kişiliğince Alınması Gereken İdari ve Tazmin Tedbirler” bölümünün 5/c maddesinin Genel Kurula okunmasına, lokanta ve restoran giderlerinden 33.329,12 TL’nin  birlik kuruluş belgesinde yer alan amaç ve çalışma konularına uygun harcanıp harcanmadığı hususunun görüşülerek üyelerin kabulüne sunulmasına, kabul edilmemesi halinde harcama tarihleri itibari ile giderin gerçekleştiği dönemin sorumlu yönetim kurulu üyelerinden önce rızaen istenmesine, bunun mümkün olmaması halinde gerekli hukuk davalarını açmak üzere denetleme kuruluna yetki verilmesine, yapılan tahsilatların birliğe gelir kaydedilmesine, 

16- Birlik Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kontrolörlerinden müteşekkil bir heyet tarafından denetlenmiş, denetim sonucu hazırlanan 27.07.2014 tarih ve KONT.03/30/663-07-167 sayılı soruşturma raporunun “Birlik Tüzel Kişiliğince Alınması Gereken İdari ve Tazmin Tedbirler” bölümünün 8 inci maddesinin Genel Kurula okunmasına ve 06 BA 149 plakalı Birlik aracına ait 2012-2014 yılları arasındaki toplam 35.016,88TL’lik akaryakıt harcamalarının birlik kuruluş belgesinde yer alan amaç ve çalışma konularına uygun harcanıp harcanmadığı hususunun görüşülerek üyelerin kabulüne sunulmasına, kabul edilmemesi halinde dönemin sorumlu Yönetim Kurulu Başkanından önce rızaen istenmesine, bunun mümkün olmaması halinde gerekli hukuk davalarını açmak üzere denetleme kuruluna yetki verilmesine, yapılan tahsilatların birliğe gelir kaydedilmesine, 

17- Birlik Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kontrolörlerinden müteşekkil bir heyet tarafından denetlenmiş, denetim sonucu hazırlanan 27.07.2014 tarih ve KONT.03/30/663-07-167 sayılı soruşturma raporunun “Birlik Tüzel Kişiliğince Alınması Gereken İdari ve Tazmin Tedbirler” bölümünün 10 uncu maddesinin Genel Kurula okunmasına ve Birlik faaliyetleriyle birliğin idari işleyişinin belirli bir sistem içerisinde yürütülebilmesi için Türkiye Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğince hazırlanan satın alma, personel, yolluk, muhasebe ve bütçe yönerge taslaklarına göre hareket edilmesi hususunun görüşülerek genel kurulun kabulüne sunulması.

18- 05.08.2014 tarih ve 2014/15 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden birlik aracına ait ve birlik hesaplarından dönemin sorumlu yönetim kurulu üyelerinden rücu edilmek üzere ödenen üç adet trafik cezası belge tutarı olan 457,80 TL nin dönemin sorumlu yönetim kurulu üyelerinden önce rızaen istenmesi, tahsil edilememesi durumunda ilgililerden tahsili konusunda gerekli hukuk davalarını açmak üzere denetleme kuruluna yetki verilmesi,

19- Birlik muhasebe kayıtlarında ödenmiş olarak gösterilmesine rağmen her hangi bir ödeme belgesi olmadığı anlaşılan alacaklı Av. Cemalettin Gürler’in Ankara 32. İcra Dairesince gönderdiği 17.847,30 TL lik avukatlık hizmet bedelinin 02.09.2014 tarih ve 2014/18 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden; dönemin sorumlu yönetim kurulu üyelerinden rücu edilmek üzere ödendiği, ödenen tutarın dönemin sorumlu yönetim kurulu üyelerinden önce rızaen istenmesi, tahsil edilememesi durumunda ilgililerden tahsili konusunda gerekli hukuk davalarını açmak üzere denetleme kuruluna yetki verilmesi,

20- Birlik muhasebe kayıtlarında ödenmiş olarak gösterilmesine rağmen her hangi bir ödeme belgesi olmadığı anlaşılan Dünya Süper Veb Ofset AŞ. ne ait Dünya Gazetesi aboneliği için 02.09.2014 tarih ve 2014/18 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden; birlik hesaplarından dönemin sorumlu yönetim kurulu üyelerinden rücu edilmek üzere 260,00 TL. ödendiği, ödenen tutarın dönemin sorumlu yönetim kurulu üyelerinden önce rızaen istenmesi, tahsil edilememesi durumunda ilgililerden tahsili konusunda gerekli hukuk davalarını açmak üzere denetleme kuruluna yetki verilmesi,

21- Birlik muhasebe kayıtlarında ödenmiş olarak gösterilmesine rağmen her hangi bir ödeme belgesi olmadığı anlaşılan Mavi Ajans Mustafa Şahin YİĞİT’e birlik hesaplarından dönemin sorumlu yönetim kurulu üyelerinden rücu edilmek üzere 02.09.2014 tarih ve 2014/18 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden 7.375,00 TL. ödendiği, ödenen tutarın dönemin sorumlu yönetim kurulu üyelerinden önce rızaen istenmesi, tahsil edilememesi durumunda ilgililerden tahsili konusunda gerekli hukuk davalarını açmak üzere denetleme kuruluna yetki verilmesi,

22- Üye giriş aidatı, yıllık aidat ve hizmet bedelinin belirlenmesi,

23- Yönetim ve denetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ve yollukların belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

24- Üyelikten ihraç edilmesine yönetim kurulunca karar verilmiş bulunan üyelerin ihraç edilmeleri konusunun görüşülüp, karar alınması

25- Yönetim kurulu (7 asil, 7 yedek) ve denetleme kurulu (3 asil, 3 yedek) üyeleri ile merkez birliği delegelerinin (8 asil, 8 yedek) seçimi.

26- Dilek ve temenniler.
27- Kapanış.


EN ÇOK OKUNANLAR

AK Parti Akçadağ'da toplu istifa

1 AK Parti Akçadağ'da toplu istifa

Binlerce İzmirliyi ayaklandıran gaz kokusu

2 Binlerce İzmirliyi ayaklandıran gaz kokusu

Van'da 41 kilo eroin ile 10 bin euro ele geçirildi

3 Van'da 41 kilo eroin ile 10 bin euro ele geçirildi

Ordu'da akaryakıt yüklü tanker ile otomobil çapıştı: 1 ölü

4 Ordu'da akaryakıt yüklü tanker ile otomobil çapıştı: 1 ölü