DİŞ PROTEZ LABORATUAR HİZMETİ ALINACAKTIR

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

DİŞ PROTEZ LABORATUAR HİZMETİ ALINACAKTIR

\n  

\n
\n Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Protetik Diş Tedavisi Malzemeli Kron Döküm-Bitim ve Tek Çene İskelet Protez Döküm ve Malzemeli Tek ÇeneHareketli Protez Akrilik Bitim hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
\n
\n İhale Kayıt Numarası:2012/133752
\n
\n 1-İdarenin
\n
\n a) Adresi:ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KURUPELİT KAMPÜSÜ/SAMSUN ATAKUM/SAMSUN
\n
\n b) Telefon ve faks numarası:3624576030-3623121919/3010-2249 - 3624576929
\n
\n c) Elektronik Posta Adresi:omudissat@omu.edu.tr
\n
\n ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
\n
\n  
\n
\n 2-İhale konusu hizmetin
\n
\n a) Niteliği, türü ve miktarı:İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
\n
\n b) Yapılacağı yer:Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Kurupelit/SAMSUN
\n
\n c) Süresi:İşe başlama tarihi 01.01.2013, işin bitiş tarihi 31.12.2013
\n
\n  
\n
\n 3- İhalenin
\n
\n a) Yapılacağı yer:Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Kurupelit/SAMSUN
\n
\n b) Tarihi ve saati:18.10.2012 - 10:00
\n
\n  
\n
\n 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
\n
\n 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
\n
\n 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
\n
\n 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
\n
\n 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
\n
\n 4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
\n
\n 07.12.2005 tarihli ve 26016 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Diş Protez Laboratuarları Yönetmeliği" hükümlerine göre ; çok amaçlı Diş Protez Laboratuarı ruhsat belgesi sunması zorunludur.(Belgenin aslı veya aslı idarece görülmüştür ibareli sureti olmalı.)Diş Protez Laboratuarı Mesul Müdürlük Belgesi ( Belgenin aslı veya aslı idarece görülmüştür ibareli sureti olmalı.)Diş Protez Laboratuarındaki Personellerin Çalışma Belgesi(Belgenin aslı veya aslı idarece görülmüştür ibareli sureti olmalı.)
\n
\n  
\n
\n 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
\n
\n 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
\n
\n 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
\n
\n 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
\n
\n 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
\n
\n 4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
\n
\n 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
\n
\n 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
\n
\n 4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
\n
\n Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 
\n
\n Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir. 
\n
\n 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
\n
\n 4.3.1. İş deneyim belgeleri:
\n
\n Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, 
\n
\n 4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
\n
\n İstekliler kapasite raporunu sunmak zorundadır.Kapasite raporu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden veya ilgili meslek odasından alınmış olmalıdır.
\n
\n 4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
\n
\n Diş Protez Laboratuarları hizmetleri ile ilgili istekli adına düzenlenmiş ve ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış TS ISO EN 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi aslı veya noter tastikli suretinin olması gerekmektedir.
\n
\n  
\n
\n Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. 
\n
\n İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. 
\n
\n 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
\n
\n 4.4.1.
\n
\n Bu ihalede benzer iş olarak resmi veya özel Kurum Kuruluşlara yapılan Diş Protez döküm veya bitim işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.Her bir iş ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.
\n
\n  
\n
\n 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
\n
\n  
\n
\n 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
\n
\n  
\n
\n 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
\n
\n 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Ünitesi Kurupelit/SAMSUN adresinden satın alınabilir. 
\n
\n 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
\n
\n  
\n
\n 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Döner Sermaye Satınalma Bürosu Kurupelit/SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
\n
\n  
\n
\n 9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
\n
\n Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
\n
\n  
\n
\n 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
\n
\n  
\n
\n 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
\n
\n  
\n
\n 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
\n
\n BASIN 2066   www.bik.gov.tr  
\n
\n  
\n


EN ÇOK OKUNANLAR

Sakaryaspor -Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

1 Sakaryaspor -Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Deplasman yolunda kaza

2 Deplasman yolunda kaza

Sakaryaspor-Samsunspor maçı canlı anlatım

3 Sakaryaspor-Samsunspor maçı canlı anlatım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Samsun'a iki müjde birden

4 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Samsun'a iki müjde birden

Protokol yalnız bırakmayacak... Destek için gittiler

5 Protokol yalnız bırakmayacak... Destek için gittiler

Başkan Zihni Şahin'den 'Siyasi pazarlık' tepkisi

6 Başkan Zihni Şahin'den 'Siyasi pazarlık' tepkisi

Samsun'da otomobilde silahlı saldırı

7 Samsun'da otomobilde silahlı saldırı

Silahlı saldırı: 2 yaralı

8 Silahlı saldırı: 2 yaralı

Erhan Usta: 'Büyüme yok, küçülüyoruz'

9 Erhan Usta: 'Büyüme yok, küçülüyoruz'

MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin: 'Anlaşamazsak yarışırız'

10 MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin: 'Anlaşamazsak yarışırız'