SAHRA SIHHİYE OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI İHALE İLANI

Fıstık Çamı Kozalağı satışı, 3212 sayılı Kanun ve MSB 310-6 (B) Yönerge hükümlerine göre Kapalı Teklif Açık Artırma Usulü ile yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

SAHRA SIHHİYE OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI İHALE İLANI

\n  

\n

\n  

\n

\n  1.           İdarenin;

\n

\n 1.1.        Adı: Shr.Shh.Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı

\n

\n 1.2.        Adresi: Cedit Mahallesi Sahra Sıhhiye Caddesi Nu.:11 İlkadım/Samsun

\n

\n 1.3.        Telefon ve Belgegeçer (Faks) Numarası: 3624465913, 3624465914-3624461439

\n

\n 2.           İhale Konusu İşin;

\n

\n 2.1.        Adı, Türü ve Miktarı: Tahmini 2.500 kg Fıstık Çamı Kozalağı Satışı (Ağaç Dallarından)

\n

\n 2.2.        Malın Teslim Yeri: Shr.Shh.Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı kışla arazilerinde.

\n

\n 2.3.        İşin Başlama ve Bitirilme Tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını ve yüklenicinin sözleşme bedelini yatırmasını müteakip işe başlanacak ve 28 Aralık 2012 tarihine kadar tamamlanacaktır.

\n

\n 3.           Uygulanacak İhale Usulü, İhaleye Katılamayacak Olanlar, Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler:

\n

\n 3.1.        Uygulanacak İhale Usulü: Kapalı Teklif Açık Artırma Usulü

\n

\n 3.2.        İhaleye Katılamayacak Olanlar:

\n

\n           MSY 310-6 (B) Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Mal ve Hizmetlerin Satış, Mübadele, Hibe ve Devir İşlemleri Yönergesi esaslarına göre yapılacak ihalelere katılabilmek için aşağıda belirtilen ihaleye katılamayacak olanlar içerisinde olmaması ve şartname yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi şartı aranır.

\n

\n 3.2.1.    Satışla ilgili birimin amiri, ihale yetkilisi ve görevlileri ile bunların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatları ve evlat edinenler,

\n

\n 3.2.2.    Kamu ihalelerinden yasaklı gerçek ve/veya tüzel kişiler ile bunların yarısından fazla sermayesine ortak oldukları tüzel kişiler,

\n

\n 3.2.3.    2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun kapsamına giren şahıslar,

\n

\n 3.2.4.    3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı hükümlü olanlar,

\n

\n 3.2.5.    Örgütlü suçlardan ya da kamu görevlilerine rüşvet vermek suçundan dolayı hükümlü olanlar,

\n

\n 3.2.6.    İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

\n

\n 3.3.        İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler:

\n

\n 3.3.1.    Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa belgegeçer numarası (Teklif mektubuna bu bilgilerin yazılması halinde ayrıca bir belge verilmesine gerek yoktur.),

\n

\n 3.3.2.    Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

\n

\n 3.3.2.1.Gerçek kişi olması halinde;

\n

\n 3.3.2.1.1.            Noter tasdikli imza beyannamesi,

\n

\n 3.3.2.1.2.            Nüfus cüzdanı tıpkıçekimi (Aslı ihale tarih ve saatinden önce ve/veya ihale tarih ve saatinde idareye ibraz edilecektir.),

\n

\n 3.3.2.2.Tüzel kişi olması halinde;

\n

\n 3.3.2.2.1.            İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler,

\n

\n 3.3.2.2.2.            Tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerin noter tasdikli imza sirküleri,

\n

\n 3.3.2.2.3.            Tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerin nüfus cüzdanı tıpkıçekimi (Aslı ihale tarih ve saatinden önce ve/veya ihale tarih ve saatinde idareye ibraz edilecektir.),

\n

\n 3.3.3.    Vekaleten ihaleye katılma halinde;

\n

\n 3.3.3.1.Vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletname,

\n

\n 3.3.3.2.Vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

\n

\n 3.3.3.3.Vekilin nüfus cüzdanı tıpkıçekimi (Aslı ihale tarih ve saatinden önce ve/veya ihale tarih ve saatinde idareye ibraz edilecektir.),

\n

\n 3.3.4.    Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş belgenin (adli sicil kaydı belgesi) aslı;

\n

\n 3.3.4.1.Gerçek kişi olması halinde;

\n

\n 3.3.4.1.1.            Kendisi için,

\n

\n 3.3.4.1.2.            Adına veya nam ve hesabına (temsilci, vekil, vasi veya veli olarak) teklif veren kişi için (varsa),

\n

\n 3.3.4.2.Tüzel kişi olması halinde;

\n

\n 3.3.4.2.1.            Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca; anonim şirket ise yönetim kurulu üyeleri için, limited şirket ise şirket müdürü için, yoksa ortaklarının tamamı için, kollektif şirket ise ortakların tamamı için, komandit şirkette komandite ortakların hepsi için, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortaklar için, kooperatiflerde yönetim kurulu üyeleri için, ayrıca sermaye şirketinde yönetim kurulu üyesi veya limited şirket müdürü olmasa dahi şirketin idaresinde hakim etkisi bulunan ortak veya ortaklar için,

\n

\n 3.3.4.2.2.            Adına veya nam ve hesabına (temsilci, vekil, vasi veya veli olarak) teklif veren kişi için (varsa),

\n

\n 3.3.5.    Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

\n

\n 3.3.6.    Bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Samsun Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar.

\n

\n 4.           İhale Dokümanının Görülmesi ve Satın Alınması:

\n

\n 4.1.        İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 9,30 TL (dokuzTürkLirasıotuzKuruş) karşılığı Shr.Shh.Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı İhale Komisyonu Başkanlığı İlkadım/Samsun adresinden satın alınabilir.

\n

\n 4.2.        İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

\n

\n 5.           İhalenin;

\n

\n 5.1.        Yapılacağı Yer: Shr.Shh.Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı İhale Komisyonu Başkanlığı Cedit Mahallesi Sahra Sıhhiye Caddesi Nu.:11 İlkadım/Samsun

\n

\n 5.2.        Tarih ve Saati:  09  / 10 / 2012 günü saat  10.00

\n

\n 6.           Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

\n

\n 7.           Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Shr.Shh.Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı İhale Komisyonu Başkanlığı İlkadım/Samsun adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

\n

\n 8.           İstekliler tekliflerini, iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle iş kaleminin miktarı ile iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

\n

\n 9.           Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

\n

\n 10.         İstekliler, tahmin edilen bedelin %3 (yüzdeüç)’ünden aşağı olmamak üzere, kendilerinin belirleyeceği miktarda geçici teminat vereceklerdir. Bu ihalede geçici teminat miktarı en az 75,00 TL (yetmişbeşTürkLirası)’ dir.

\n

\n 11.         Açık artırma, birim fiyat üzerinden, 1 (bir) Kuruş ve katları olarak yapılacaktır.

\n

\n 12.         Bu ihalede uygun bedel; tahmin edilen bedelden aşağı olmamak şartıyla, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

\n

\n 13.         Bu ihaleye sadece yerli gerçek ve tüzel istekliler katılabilir. Yabancı istekliler, konsorsiyumlar ve ortak girişim yapan yerli gerçek ve tüzel istekliler bu ihaleye katılamaz.

\n

\n 14.         İhale konusu satışın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

\n

\n 15.         İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği araziye girilmesi için gerekli izinler idare (Lojistik Şube Müdürlüğü) tarafından verilecektir.

\n

\n  

\n

\n  

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
\n

\n Şükrü PEHLİVANLI                                    Yalçın MÜLAYİM

\n
\n

\n Olgun ALTUNTAŞ

\n
\n

\n İkm.Kd.Bçvş.                                              İkm.Bnb.

\n
\n

\n P.Alb.

\n
\n

\n Ted.İşl.Astsb.                                             İkm.Ks.A.

\n
\n

\n Loj.Ş.Md.

\n
\n

\n  

\n


EN ÇOK OKUNANLAR

Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun oldu

1 Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun oldu

Otomobil Toprak Yığınına Çarptı: 1 Yaralı

2 Otomobil Toprak Yığınına Çarptı: 1 Yaralı

Malatyaspor Kulübü Binasına silahlı saldırı

3 Malatyaspor Kulübü Binasına silahlı saldırı

E.Y. Malatyaspor Kulübü Binasına silahlı saldırı

4 E.Y. Malatyaspor Kulübü Binasına silahlı saldırı