2012 MALİ YILI 1 KALEM FİZİKSEL KISITLAMA HASTA TESPİT KEMERİ

Ruh Sağlığı Hastalıklatı Hastanesi Bastabibliği-Samsun

2012 MALİ YILI 1 KALEM FİZİKSEL KISITLAMA HASTA TESPİT KEMERİ

\n  

\n
\n Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
\n
\n İlan Süresi:7
\n
\n  
\n
\n Yasal Kapsam:13 b/1
\n
\n İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet:1. adım ... - 86.460,00
\n
\n  
\n
\n 2012 MALİ YILI 1 KALEM FİZİKSEL KISITLAMA HASTA TESPİT KEMERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
\n
\n İhale Kayıt Numarası:2012/172232
\n
\n 1-İdarenin
\n
\n a) Adresi:Hastanebaşı Mahallesi Leventler Sokak No:3 55020 İLKADIM/SAMSUN
\n
\n b) Telefon ve faks numarası:3624317853 - 3624317855
\n
\n c) Elektronik Posta Adresi:samsunrhh1@saglik.gov.tr
\n
\n ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
\n
\n 2-İhale konusu malın
\n
\n a) Niteliği, türü ve miktarı:İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
\n
\n b) Teslim yeri:Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Deposu
\n
\n c) Teslim tarihi:alınan malzemeler peyder pey veya toplu olarak hastanenin ihtiyacı doğrultusunda teslim edilmelidir.
\n
\n 3- İhalenin
\n
\n a) Yapılacağı yer:Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu
\n
\n b) Tarihi ve saati:30.11.2012 - 09:00
\n
\n  
\n
\n 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
\n
\n 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
\n
\n 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
\n
\n 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
\n
\n 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
\n
\n 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
\n
\n 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
\n
\n 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
\n
\n 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
\n
\n 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
\n
\n 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
\n
\n 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
\n
\n İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
\n
\n 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
\n
\n 4.3.1.
\n
\n 4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
\n
\n Teklif edilecek malzemenin tıbbi cihaz yönetmeliğine uygun CE deklarasyonu olmalı ve istekli bunu teklif ekinde sunmalıdır. Ayrıca malzemenin UBB kaydı bulunmalıdır. 
\n
\n 4.3.1.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
\n
\n Teklif edilecek malzemenin tıbbi cihaz yönetmeliğine uygun CE deklarasyonu olmalı ve istekli bunu  teklif ekinde sunmalıdır. Ayrıca malzemenin UBB kaydı bulunmalıdır.  
\n
\n 4.3.1.3. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
\n
\n Teklif edilecek mazemenin tıbbi cihaz yönetmeliğine uygun CE deklarasyonu olmalı ve istekli bunu teklif ekinde sunmalıdır. Ayrıca malzemenin UBB kaydı bulunmalıdır. 
\n
\n 4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
\n
\n Teklif edilecek malzemenin numunesi veya kataloğu veya fotografı teklif ekinde sunulmalıdır. 
\n
\n 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
\n
\n 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
\n
\n 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
\n
\n 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir. 
\n
\n 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
\n
\n 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
\n
\n 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
\n
\n Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
\n
\n 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
\n
\n 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
\n
\n 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
\n
\n  
\n
\n BASIN: 2593 www.bik.gov.tr RESMİ İLAN:www.ilan.gov.trde
\n
\n  
\n


EN ÇOK OKUNANLAR

Samsun'da öfkeli kardeş deşet saçtı! Ablası ve sevgilisini...

1 Samsun'da öfkeli kardeş deşet saçtı! Ablası ve sevgilisini...

Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı

2 Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Samsunspor'a çifte standart

3 Samsunspor'a çifte standart

İki belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

4 İki belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

Samsun'da faciaya ramak kala!

5 Samsun'da faciaya ramak kala!

16 Kasım Cuma Samsun hava durumu..

6 16 Kasım Cuma Samsun hava durumu..

Samsun'da araştırma görevlisine FETÖ'den gözaltı

7 Samsun'da araştırma görevlisine FETÖ'den gözaltı

Samsunlulara müjde! Yüzde 15 indirim yapıldı

8 Samsunlulara müjde! Yüzde 15 indirim yapıldı

Ali Ece'ye forma sürprizi

9 Ali Ece'ye forma sürprizi

Samsunspor hırs küpü

10 Samsunspor hırs küpü