SAMSUN İLİ DOĞU BÖLGESİ TAŞKIN TESİSLERİ PROJE YAPIMI

SAMSUN B.B. SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAMSUN İLİ DOĞU BÖLGESİ TAŞKIN TESİSLERİ PROJE YAPIMI

\n  

\n

\n  

\n

\n
\n SAMSUN İLİ DOĞU BÖLGESİ TAŞKIN TESİSLERİ PROJE YAPIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

\n\n \n \n \n \n \n \n \n
\n

\n İhale Kayıt Numarası

\n
\n

\n :

\n
\n

\n 2013/2507

\n
\n

\n 1-İdarenin

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
\n

\n a) Adresi

\n
\n

\n :

\n
\n

\n PAZAR MH. NECIPBEY CD. 35 55020 SAMSUN MERKEZ/SAMSUN

\n
\n

\n b) Telefon ve faks numarası

\n
\n

\n :

\n
\n

\n 3624316090 - 3624324445

\n
\n

\n c) Elektronik Posta Adresi

\n
\n

\n :

\n
\n

\n bilgi_islem@saski.gov.tr

\n
\n

\n ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

\n
\n

\n :

\n
\n

\n https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

\n
\n

\n
\n 2-İhale konusu hizmetin

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
\n

\n a) Niteliği, türü ve miktarı

\n
\n

\n :

\n
\n

\n İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

\n
\n

\n b) Yapılacağı yer

\n
\n

\n :

\n
\n

\n SAMSUN İLİ DOĞU BÖLGESİ

\n
\n

\n c) Süresi

\n
\n

\n :

\n
\n

\n İşe başlama tarihinden itibaren 12(oniki) aydır

\n
\n

\n
\n 3- İhalenin

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
\n

\n a) Yapılacağı yer

\n
\n

\n :

\n
\n

\n Pazar Mah.Necipbey Cad.No:35 İlkadım-SAMSUN

\n
\n

\n b) Tarihi ve saati

\n
\n

\n :

\n
\n

\n 06.02.2013 - 14:00

\n
\n

\n
\n 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
\n 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
\n 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
\n 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
\n 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
\n 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
\n 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
\n 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
\n 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
\n 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
\n 4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
\n 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
\n

\n 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

\n
\n

\n 4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

\n
\n

\n Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
\n Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

\n
\n

\n  

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
\n

\n 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

\n
\n

\n 4.3.1. İş deneyim belgeleri:

\n
\n

\n Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

\n
\n

\n  

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n
\n

\n 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

\n
\n

\n 4.4.1.

\n

\n Her Türlü Alt yapı (Kanalizasyon,Yağmursuyu, İçme suyu), Arıtma tesisi (İçmesuyu- Atıksu), Taşkın tesisleri, Dere Islahı proje yapımlarından en az birini yapmış olmak gerekmektedir.

\n
\n

\n
\n 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
\n
\n 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
\n
\n 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
\n 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı TUTANAK VE KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
\n İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 220 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Ziraat Bankası Saathane Şubesi Hesap No(IBAN):TR700001000556285975045001 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
\n 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
\n
\n 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TUTANAK VE KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
\n
\n 9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
\n Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
\n
\n 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
\n
\n 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
\n
\n 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

\n

\n BASIN 77 www.bik.gov.tr  Resmi İlanlar : www.ilan.gov.tr de
\n
\n  

\n

\n  

\n


EN ÇOK OKUNANLAR

Kavga eden şahısları ayırmak isterken bıçaklandı: 1 yaralı

1 Kavga eden şahısları ayırmak isterken bıçaklandı: 1 yaralı

Çalan alarm yangının faciaya dönüşmesini önledi

2 Çalan alarm yangının faciaya dönüşmesini önledi

Karaman'da kerpiç evin çatısında çıkan yangın korkuttu

3 Karaman'da kerpiç evin çatısında çıkan yangın korkuttu