ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ\r\n

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR

\n  

\n

\n 2013 yılı Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

\n

\n İhale Kayıt Numarası          : 2013/5548

\n

\n 1-İdarenin

\n

\n a) adresi                                 :İstasyon Mahallesi Saadet Caddesi No:119 / 55100 Merkez/SAMSUN

\n

\n b) telefon ve faks                  : 362 311 30 90-  362 230 84 21

\n

\n c) elektronik posta adresi     :

\n

\n ç) ihale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

\n

\n 2-İhale konusu malın

\n

\n a) niteliği, türü, miktarı        :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

\n

\n b) teslim yeri                          :Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü/SAMSUN (İstasyon Mah. Saadet Caddesi No:119 SAMSUN)

\n

\n c) teslim tarihi                       :İşe başlama tarihi: 01.04.2013; işi bitirme tarihi: 31.12.2013 (31 Aralık günü dahildir.) dir. Başlangıç saat: 00.00, bitiş saat 24.00 arasını kapsar. Yüklenici mücbir sebepler haricinde enerji akışının devamlılığını 9 (dokuz) ay boyunca sağlamakla yükümlüdür.

\n

\n 3-İhalenin

\n

\n a) yapılacağı yer                    : Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü / SAMSUN (İstasyon Mah. Saadet Caddesi No:119 SAMSUN)

\n

\n b) tarihi ve saati                    : .13.02.2013 günü saat 10:30’da

\n

\n 4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

\n

\n 4-1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

\n

\n 4.1.1-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

\n

\n 4.1.1.1- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre ticaret ve/veya sanayi odasına yada ilgili esnaf ve sanatkarlar odasına, kayıtlı olduğunu gösterir belge,

\n

\n 4.1.1.2-Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

\n

\n 4.1.1.3- İhale konusu malın satış faaliyetini yerine getirilebilmesi için işin ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler;

\n

\n   EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından yayımlanmış olan Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğine göre serbest tüketici belgesi sahibi olan idareye elektrik enerjisi satma yetkisi veren; EPDK tarafından düzenlenmiş ilgili lisansı (üretim lisansı, otoprodüktör lisansı, otoprodüktör grubu lisansı, toptan satış lisansı, perakende satış lisansı) teklif ile birlikte sunacaktır.

\n

\n 4.1.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

\n

\n 4.1.2.1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

\n

\n 4.1.2.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

\n

\n 4.1.3-Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

\n

\n 4.1.4-Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

\n

\n 4.1.5-İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılmaz.

\n

\n 4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

\n

\n İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

\n

\n 4.3-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler  ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

\n

\n İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

\n

\n 5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

\n

\n 6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

\n

\n 7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

\n

\n 7.1- İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 70,00 TL. karşılığı Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü /SAMSUN adresinden satın alınabilir.

\n

\n 7.2-İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

\n

\n 8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü/SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

\n

\n 9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,

\n

\n üzerine ihale yapılan istekliye her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.

\n

\n Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

\n

\n 10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

\n

\n 11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden 60 (altmış)takvim günüdür.

\n

\n 12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

\n

\n BASIN: 95 www.bik.gov.tr      RESMİ İLANLAR: www.ilan.gov.tr de 

\n

\n  

\n


EN ÇOK OKUNANLAR

Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı

1 Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı

16 Kasım Cuma Samsun hava durumu..

2 16 Kasım Cuma Samsun hava durumu..

Savaş-Oğuz farkı

3 Savaş-Oğuz farkı

Ali Ece'ye forma sürprizi

4 Ali Ece'ye forma sürprizi

Samsunspor'a çifte standart

5 Samsunspor'a çifte standart

Varsa yoksa Sarıyer

6 Varsa yoksa Sarıyer

Hastane otoparkında silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu öldü

7 Hastane otoparkında silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu öldü

Samsun halkının gramaj yorumu: Evde ekmek yapalım

8 Samsun halkının gramaj yorumu: Evde ekmek yapalım

Emin Kar: 'Hedeften sapmak yok... Kazanan biz olmalıyız'

9 Emin Kar: 'Hedeften sapmak yok... Kazanan biz olmalıyız'

Yılport Samsunspor'da danışma kurulu toplandı

10 Yılport Samsunspor'da danışma kurulu toplandı