SAMSUN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PERSONEL SERVİS

Samsun Orman İşletme Müdürlüğü

SAMSUN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PERSONEL SERVİS

\n  

\n

\n Samsun Orman İşletme Müdürlüğü 2013 Yılı Personel Servis hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

\n\n \n \n \n \n \n \n \n
\n

\n İhale Kayıt Numarası

\n
\n

\n :

\n
\n

\n 2013/8548

\n
\n

\n 1-İdarenin

\n

\n Adres.Uludağ Mah.Gediz Sok.No:27 55080 Canik-SAMSUN

\n

\n Telefon ve Faks No:362 2381153-362 2383819

\n

\n Elektronik Posta Adresi:samsunisl@ogm.gov.tr

\n

\n 2-İhale konusu hizmetin

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
\n

\n a) Niteliği, türü ve miktarı

\n
\n

\n :

\n
\n

\n İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

\n
\n

\n b) Yapılacağı yer

\n
\n

\n :

\n
\n

\n Samsun Büyükşehir sınırları dâhili içinde

\n
\n

\n c) İşin süresi

\n
\n

\n :

\n
\n

\n İşe başlama tarihinden itibaren 218(İki yüz onsekiz yedi ) gündür

\n
\n

\n 3- İhalenin

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
\n

\n a) Yapılacağı yer

\n
\n

\n :

\n
\n

\n Samsun Orman İşletme Müdürlüğü Uludağ Mah.Gediz Sok.No:27 55080 Canik/Samsun

\n
\n

\n b) Tarihi ve saati

\n
\n

\n :

\n
\n

\n 08.02.2013 - 14:00

\n
\n

\n 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
\n 4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
\n 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
\n 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
\n 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
\n 4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
\n a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
\n 1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
\n 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
\n b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
\n 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
\n 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
\n c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
\n ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
\n d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
\n e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
\n f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi ,
\n g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,
\n ğ) (Değişik 3/7/2009 – 27277 R.G. / 10. md.) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
\n 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
\n 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
\n 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
\n 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
\n 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
\n 4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

\n

\n  

\n

\n 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
\n 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
\n 7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
\n 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 130 TR (Türk Lirası) karşılığı Samsun Orman İşletme Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
\n İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 130 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Ziraat Bankası samsun Merkez Şube yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
\n 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
\n 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Samsun Orman İşletme Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
\n 9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
\n Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
\n 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
\n 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
\n 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
\n
\n BASIN: 139 www.bik.gov.tr 

\n

\n  

\n


EN ÇOK OKUNANLAR

Yılport Samsunspor'da 4 transfer yolda

1 Yılport Samsunspor'da 4 transfer yolda

Başkan İsmail Uyanık dönüyor

2 Başkan İsmail Uyanık dönüyor

Karadeniz'den hamsi fışkırdı

3 Karadeniz'den hamsi fışkırdı

İdmana katılmadı

4 İdmana katılmadı

Tekrar tekrar izledi

5 Tekrar tekrar izledi

Samsunsporlu üst geçit

6 Samsunsporlu üst geçit

Soğan 10 lira olacak

7 Soğan 10 lira olacak

İdarecilerden değerlendirme

8 İdarecilerden değerlendirme

Samet'in yerine kim oynayacak?

9 Samet'in yerine kim oynayacak?

Moral bozmak yok

10 Moral bozmak yok