Haberlerİzmir haberAliağa Belediyesi'nden kiralama ihalesi

Aliağa Belediyesi'nden kiralama ihalesi

Aliağa Belediyesi'nden kiralama ihalesi

Aliağa Belediyesi, Bozköy Mahallesi'nde bulunan tarla cinsi taşınmazını üç yıl süreyle kiraya verecek. 2886 sayılı kanunun 45.maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacak olan kiralama ihalesi, 27 Nisan Perşembe günü saat 14.10'da Aliağa Belediyesi hizmet binasında bulunan Encümen toplantı salonunda gerçekleştirilecek.


Yapılacak olan ihale ile Bozköy Mahallesi'nde bulunan, 929 ada numaralı, 3.690 metre karelik tarla cinsi taşınmaz kiraya verilecek. Taşınmazın geçici teminat bedeli 4.272,13 TL, yıllık muhammen bedeli ise 47.478,16 TL olarak belirlendi.

Aranacak şartlar
İhaleye katılmak isteyenlerde aranacak şartlar ise şöyle sıralandı:
'Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, Türkiye'de tebligat için adres göstermeleri, istekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri vermesi, şartnamenin 12.maddesinde yazılı esaslarına göre hazırlanacak teklifi vermesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belgenin verilmesi gereklidir. İhaleye katılabilmek için ihale dokümanlarının satın alınması zorunludur. İstekli tüzel kişi ise, tüzel kişiliğin türüne göre Ticaret Sicil Gazetesi veya Tüzel Kişiliği kanıtlayan belgelerin ve imza sirküsünün, gerçek kişi ise kimlik fotokopisinin, tüm istekliler için ihale dosyasının alındığına dair makbuz asıllarının ihale saatinden önce ihale komisyonuna verilmesi gerekmektedir. Sözleşme giderleri ile sözleşmeden doğabilecek ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait tüm vergi, resim ve harçlar kiracıya aittir. İhale ile ilgili tüm bilgiler ihale şartnamesinde mevcuttur. İhale şartnamesi ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde bedelsiz görülebileceği gibi, 20,00 TL, bedel karşılığında aynı müdürlükten suret alınabilir. İhaleye katılmak için ihale dokümanının en geç 27.04.2017 tarih ve saat 12.30'a kadar satın alınması zorunludur.'


SIRADAKİ HABER