ATAKUM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR\r\n

ATAKUM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

\n  

\n

\n 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Müdürlüğümüze Bağlı İlkokul Ve/Veya Ortaokul Taşıma Merkezine, Taşımalı Eğitim Kapsamında Öğrenci Taşıma Hizmeti Satın Alım İşi Hizmet Alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu Maddesine Göre

\n

\n Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

\n

\n İhaleye İlişkin Ayrıntılı Bilgiler Aşağıda Yer Almaktadır:

\n

\n İhale Kayıt Numarası : 2013/87332

\n

\n 1-İdarenin

\n

\n a) Adresi :Esenevler Mah. Şehit Ünal Caddesi No:2/1 55200 Atakum/SAMSUN

\n

\n b) Telefon ve faks numarası      : 3624386148 - 3624385009

\n

\n c) Elektronik Posta Adresi       : atakum55@meb.gov.tr

\n

\n ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi        : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

\n

\n 2-İhale konusu hizmetin

\n

\n a) Niteliği, türü ve miktarı         :          

\n

\n İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

\n

\n b) Yapılacağı yer          :Esenevler mah. Şehit Ünal CaddesiNo:2/4( Atakum Cumhuriyet Lisesi Yanı) Atakum/SAMSUN

\n

\n c) Süresi          :İşe başlama tarihi 16.09.2013, işin bitiş tarihi 13.06.2014

\n

\n 3- İhalenin

\n

\n a) Yapılacağı yer :Esenevler mah. Şehit Ünal CaddesiNo:2/4 ( Atakum Cumhuriyet Lisesi Yanı) Atakum/SAMSUN

\n

\n b) Tarihi ve saati : 02.08.2013 - 10:30

\n

\n 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

\n

\n 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

\n

\n 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

\n

\n 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

\n

\n 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

\n

\n 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

\n

\n 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

\n

\n 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

\n

\n 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

\n

\n 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

\n

\n 4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

\n

\n 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

\n

\n 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

\n

\n İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

\n

\n 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

\n

\n 4.3.1. İş deneyim belgeleri:

\n

\n Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin% 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

\n

\n 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

\n

\n 4.4.1.Öğrenci taşıma ve personel taşıma hizmet alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.

\n

\n 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

\n

\n 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

\n

\n 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

\n

\n 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Esenevler mah. Şehit Ünal CaddesiNo:2/4 (Atakum Cumhuriyet Lisesi Yanı) Atakum/SAMSUN adresinden satın alınabilir.

\n

\n 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

\n

\n 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Esenevler mah. Şehit Ünal CaddesiNo:2/4( Atakum Cumhuriyet Lisesi Yanı) Atakum/SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

\n

\n 9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

\n

\n Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

\n

\n 10. İstekliler teklif ettikleribedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

\n

\n 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (atmış )  takvim günüdür.

\n

\n 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

\n

\n  

\n

\n BASIN:1603www.bik.gov.tr

\n


EN ÇOK OKUNANLAR

OMÜlü Prof. Dr. Aksoy açıkladı: Bir deney faresi 10 bin TLOMÜlü Prof. Dr. Aksoy açıkladı: Bir deney faresi 10 bin TLSamsun'da kokain operasyonu: 3 kişi gözaltındaSamsun'da kokain operasyonu: 3 kişi gözaltında29 Ekim Perşembe Samsun hava durumu29 Ekim Perşembe Samsun hava durumuSamsun CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Demir gözyaşlarıyla uğurlandıSamsun CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Demir gözyaşlarıyla uğurlandıFındık fiyatları ne kadar? 29 Ekim Perşembe il il güncel fındık fiyatlarıFındık fiyatları ne kadar? 29 Ekim Perşembe il il güncel fındık fiyatlarıSamsun'da protokol Cumhuriyet Bayramı'nı kutladıSamsun'da protokol Cumhuriyet Bayramı'nı kutladıAdana'da hava destekli 2 bin 20 polisle huzur uygulaması Adana'da hava destekli 2 bin 20 polisle huzur uygulamasıKastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın güçlükle kontrol altına alınabildi Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın güçlükle kontrol altına alınabildiÖnceden annesiyle yaşadığı evi benzin dökerek yaktı Önceden annesiyle yaşadığı evi benzin dökerek yaktıPolisler zorda kalana koştular, ehliyetsiz ve alkollü sürücüleri affetmediler Polisler zorda kalana koştular, ehliyetsiz ve alkollü sürücüleri affetmediler

hızWeb