FİDAN SATIN ALINACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-7.BÖLGE SAMSUN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ\r\n

FİDAN SATIN ALINACAKTIR

\n  

\n

\n
\n Karayolları 7 Bölge Müdürlüğüne Bağlı Devlet ve İl Yollarında Peyzaj Düzenlenmesinde Kullanılmak Üzere Fidan Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

\n\n \n \n \n \n \n \n \n
\n

\n İhale Kayıt Numarası

\n
\n

\n :

\n
\n

\n 2014/28698

\n
\n

\n  

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
\n

\n 1-İdarenin

\n
\n

\n a) Adresi

\n
\n

\n :

\n
\n

\n Esenevler Mahallesi Atatürk Bulvarı No:380 55200 ATAKUM/SAMSUN

\n
\n

\n b) Telefon ve faks numarası

\n
\n

\n :

\n
\n

\n 3624374780 - 3624372912

\n
\n

\n c) Elektronik Posta Adresi

\n
\n

\n :

\n
\n

\n bol07@kgm.gov.tr

\n
\n

\n ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

\n
\n

\n :

\n
\n

\n https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

\n
\n

\n
\n 2-İhale konusu malın

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
\n

\n a) Niteliği, türü ve miktarı

\n
\n

\n :

\n
\n

\n 31.450 Adet Fidan 
\n Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

\n
\n

\n b) Teslim yeri

\n
\n

\n :

\n
\n

\n Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü

\n
\n

\n c) Teslim tarihi

\n
\n

\n :

\n
\n

\n Sözleşme imzalandıktan sonra 220 takvim günü içerisinde; Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü içerisinde kullanılmak üzere Samsun Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünün Ambarına veya idarenin talebi doğrultusunda belirlenen miktarlarda idarenin belirttiği noktaya teslim edilecektir. Yükleme, nakliye ve boşaltma işleri yükleniciye aittir.

\n
\n

\n
\n 3- İhalenin

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
\n

\n a) Yapılacağı yer

\n
\n

\n :

\n
\n

\n Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü Esenevler Mah. Atatürk Bulvarı No:380 55200 Atakum/SAMSUN

\n
\n

\n b) Tarihi ve saati

\n
\n

\n :

\n
\n

\n 04.04.2014 - 14:00

\n
\n

\n
\n 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
\n 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
\n 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
\n 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
\n 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
\n 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

\n

\n Süs Bitkisi Üretici Belgesi veya Bitki Yetiştirme Ruhsatı

\n

\n
\n 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
\n 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
\n 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
\n 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
\n 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
\n 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
\n 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n
\n

\n 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

\n
\n

\n İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

\n
\n

\n  

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
\n

\n 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

\n
\n

\n 4.3.1. İş deneyim belgeleri:

\n
\n

\n Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

\n
\n

\n 4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

\n
\n

\n a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
\n b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
\n c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
\n İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

\n

\n İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

\n

\n a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

\n

\n b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

\n

\n c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

\n

\n ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

\n

\n d) Alım konusu fidan, çiçek veya tohum gibi mallar ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı düzenlenen ve adayın veya isteklinin teklif edilen ürünün üretici olduğunu gösteren belge veya belgeler,

\n

\n e) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

\n
\n

\n 4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

\n
\n

\n Talep edilen fidan türleri ilgili fidanlıkta yerinde görülecek ve teknik şartnameye uygun olan fidanlar alınacaktır.

\n
\n

\n  

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n
\n

\n 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

\n
\n

\n 4.4.1.

\n

\n Fidan Temini veya Yetkili satıcı ve üretici olduğuna dair belge

\n
\n

\n
\n 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
\n
\n 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhale sadece yerli isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
\n
\n 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
\n 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 125 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü- Muhasebe Şubesi Müdürlüğü( İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 125 TL (Türk Lirası) karşılığında Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şubesi Müdürlüğünün Ziraat Bankası Samsun Merkez Şubesinin TR130001000222469959255171nolu hesabına yatırıldığını gösteren dekont ile birlikte Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü-İhaleler Başmühendisliği adresinden satın alınabilir.) adresinden satın alınabilir. 
\n 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
\n
\n 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü/ İhaleler Başmühendisliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
\n
\n 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
\n Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
\n
\n 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
\n
\n 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 
\n
\n 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

\n

\n  

\n

\n  

\n

\n  

\n

\n BASIN: 535www.bik.gov.tr

\n

\n  

\n

\n  

\n

\n  

\n


EN ÇOK OKUNANLAR

Manisa'da sokak köpeğini sopayla döven adama ceza yağdı

1 Manisa'da sokak köpeğini sopayla döven adama ceza yağdı

Tokat'ta yıldırım düşen caminin minaresinde hasar meydana geldi

2 Tokat'ta yıldırım düşen caminin minaresinde hasar meydana geldi

Otomobille çarpışan tır şarampole yuvarlanıp alev alev yandı: 1 yaralı

3 Otomobille çarpışan tır şarampole yuvarlanıp alev alev yandı: 1 yaralı

Evini ateşe verip, kendini içeriye kilitledi

4 Evini ateşe verip, kendini içeriye kilitledi

Adana Kozan karayolunda feci kaza: 1'i ağır 10 yaralı

5 Adana Kozan karayolunda feci kaza: 1'i ağır 10 yaralı

İzmir'de dereye düşen şahıs ağır yaralandı

6 İzmir'de dereye düşen şahıs ağır yaralandı

hızWeb