GENEL SEKRETERLİK VE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNİN İLAÇLAMA HİZMETİ

RESMİ İLAN

GENEL SEKRETERLİK VE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNİN İLAÇLAMA HİZMETİ
GENEL SEKRETERLİK VE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNİN İLAÇLAMA HİZMETİ
SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU SAMSUN İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 

Genel Sekreterlik ve Bağlı Sağlık Tesislerinin İlaçlama Hizmeti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2014/143725
1-İdarenin
a) Adresi : Adalet Mh.100. Yıl Bulv.No:232 Kat:1 55060 İlkadım/SAMSUN
b) Telefon ve faks numarası : 3623112500 - 3623112507
c) Elektronik Posta Adresi : omer.atalar@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
2 Kısım İlaçlama Hizmeti
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Genel Sekreterlik, Eğitim ve Araşt.Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hast., Göğüs Hast ve Cerrahisi Hast., Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hast., Fiziksel Tıp ve Rehab.Hastanesi, Samsun ADS Hastanesi ve Tekkeköy ADSM, Çarşamba Devlet Hastanesi ve ADSM, Terme Devlet Hastanesi, Bafra Devlet Hastanesi, Vezirköprü Devlet Hastanesi, Havza Devlet Hastanesi, Ladik Devlet Hastanesi, Alaçam Devlet Hastanesi, Kavak Devlet Hastanesi, Bafra ADSM, Ayvacık Devlet Hastanesi, Asarcık Devlet Hastanesi, Vezirköprü ADSM, 19 Mayıs Devlet Hastanesi, Salıpazarı Devlet Hastanesi
c) Süresi     : İşe başlama tarihi 01.01.2015, işin bitiş tarihi 31.12.2015
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Adalet Mah. 100. Yıl Bulvarı No:232 İLKADIM/SAMSUN
b) Tarihi ve saati : 26.11.2014 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İl Sağlık Müdürlüğü veya Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından onaylı Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı Ürün Uygulama İzin Belgesine sahip olunacaktır.
Sağlık Bakanlığından onaylı Mesul Müdür Sertifikası olacaktır.
İsteklinin işyerinin Sıhhi ve Gayri Sıhhi Müesseseler mevzuatına göre Gayri Sıhhi Müessese ruhsatı olacaktır.
Ürünlere Ait Sağlık Bakanlığı Ruhsatları ve Etiketi,
MSDS belgeleri,
Ürünlerin üretici firmasından veya distribitör firmasından alınmış yetki belgesi teklif dosyasında sunulmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
TSE 8358 Hizmet Yeterlilik Belgesi teklif dosyasında sunulacaktır. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya özel sektörde yapılmış her türlü ilaçlama, dezenfeksiyon hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Samsun İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Servisi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


EN ÇOK OKUNANLAR

Antalya-Konya yolunda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

1 Antalya-Konya yolunda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Cihat Arslan play-off kararını değerlendirdi

2 Cihat Arslan play-off kararını değerlendirdi

AK Parti Milletvekili Gürel'den "Baro" açıklaması

3 AK Parti Milletvekili Gürel'den "Baro" açıklaması

Korkutan anız yangını

4 Korkutan anız yangını

Osmaniye'de trafik kazası:1 yaralı

5 Osmaniye'de trafik kazası:1 yaralı

Fatsa'da kamyon işyerine girdi

6 Fatsa'da kamyon işyerine girdi

hızWeb