Milli Mayın Merkezi kuruluyor

Milli Mayın Merkezi kurulması ile Askerlik ve TSK İç Hizmet kanunlarında değişiklik öngören kanun tasarısı TBMM Başkanlığı na sunuldu.\r\n

Milli Mayın Merkezi kuruluyor
Milli Mayın Merkezi kurulması ile Askerlik ve TSK İç Hizmet kanunlarında değişiklik öngören kanun tasarısı TBMM Başkanlığı na sunuldu.

Milli Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Türkiye sınırları dahilinde gerçekleştirilecek insani amaçlı mayın veya patlamamış mühimmat temizliğine yönelik Milli Mayın Merkezi kurulacak.

Merkez, Bakanlar Kurulu kararı ile görevlendirilmesi halinde yurtdışında da faaliyet gösterebilecek.

Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun kapsamında yürütülen faaliyetler, bu kanun kapsamı dışında olacak.

Merkez, mayın veya patlamamış mühimmat tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla, ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak, milli politika, strateji, öncelikler ve iş planlarını içeren milli mayın faaliyet planını oluşturacak ve Bakanlar Kurulu nun onayına sunacak. 

Milli mayın faaliyet planını uygulayacak, yürütülen faaliyetleri takip ve kontrol edecek, aksaklıklarla ilgili tedbir alacak, milli mayın temizleme standartlarını hazırlayacak, güncelleyecek ve yayımlayacak olan merkez,  mayın veya patlamamış mühimmat faaliyetlerinin ulusal düzenlemelere ve uluslararasımayın temizleme standartlarına uyumlu olarak yürütütmesini sağlayacak, mayın veya patlamamış mühimmat faaliyetleri konusundaki gelişmeler hakkında Bakanlar Kurulu na rapor verecek, kamuoyuna ve ihtiyaç duyulan yerlere açıklamalarda bulunacak.

Merkez, mayın veya  patlamamış  mühimmat mağdurlarına yardım konusunda, yasal düzenlemeler kapsamında yürütülen işlemleri takip edecek ve gerektiğinde iyileştirici önlemler alınmasına yönelik girişimlerde bulunacak, mayın faaliyetleri bilgi yönetim sistemini kuracak ve işletecek. 

Mayın veya patlamamış mühimmat faaliyetini gerçekleştirecekleri akredite edecek olan merkez, denetimlerde aykırı bir durum tespit etmesi halinde akreditasyonları iptal edebilecek.

Merkezde, özel  bilgi ve  ihtisas  gerektiren konularda sözleşmeli personel çalıştırılabilecek. Toplam sözleşmeli personel sayısı 50 yi geçemeyecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak merkezde görevlendirilebilecek.

Merkezin  yürüteceği faaliyetlere  ilişkin giderler, Bakanlık bütçesine bu amaçla tahsis edilen ödeneklerden karşılanacak.

Merkez tarafından gerçekleştirilen insani amaçlı mayın veya patlamamış mühimmat temizliği faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere yurtdışından getirilecek her türlü araç, makine, teçhizat ve hayvan gümrük vergilerinden muaf olacak.

Bakanlar Kurulu, milli mayın faaliyet  planında  yer alan projelerin veya projelerin belli bir limite kadar olan kısmının güncelleme yetkisini Milli Savunma Bakanı na devredebilecek.

 Askerlik

Askerlik  çağı her  erkeğin 20 yaşına  girdiği   yılın  Ocak  ayının  birinci  gününden başlayarak 41 yaşına  girdiği  yılın  Ocak  ayının  birinci  gününde bitmek  üzere  en çok  21 yıl sürecek. Bu süre, Genelkurmay  Başkanlığı nın  göstereceği  lüzum, Milli Savunma Bakanlığı nın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla 5 yıla kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek.

Türk vatandaşlığına  sonradan alınanlar askerliklerini,  vatandaşlığa alındıkları tarihteki yaş ve öğrenim durumlarına  göre o yaştaki yerli yükümlüler  gibi yapacak. Geldikleri ülkelerde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayıldıklarını belgeleyenler ile vatandaşlığa alındıkları yıl  22 yaşında   olanlar   askerlik   yapmış sayılacak. Bunların askerlikleri, vatandaşlığa  alındıkları  tarihten itibaren 2 yıl  süreyle  ertelenebilecek. Ertelemelerinin  sona ereceği yıl yoklamaları yapılarak o yıl askerlik çağına  giren  doğumlularla  işlem  görecek ve seferberlik  halinde  ihtiyaca  göre  askere sevk edilebilecekler.

Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra yeniden Türk vatandaşlığını kazananların askerlik işlemleri, önceki askerlik safahatları dikkate alınarak Askerlik Kanunu nun durumlarına uyan hükümlerine göre yürütülecek.

Kuzey  Kıbrıs  Türk  Cumhuriyeti  kanunlarına göre  zorunlu  askerlik  hizmetini  yerine getirdiklerini belgelendiren Türk vatandaşları, bu kanun hükümlerine göre askerlik yapmış sayılacak.

Yurtdışında doğan ve ikamet edenler ile kanuni rüşt yaşına kadar yabancı bir ülkeye gitmiş olanlardan vatandaşlığı kazanan Türk vatandaşları, askerlik mükellefiyetlerini 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar yerine getirebilecek veya tabiyetinde bulundukları ülkede askerlik yapmış olduklarını belgeleyerek mükellefiyetlerini yerine getirmiş sayılacaklar. Bunların 38 yaş sonuna kadar askerlikleri ertelenmiş kabul edilecek.

İzin, istirahat ve haya değişimi

Askerliğe elverişli olup olmadıklarının tespiti için memuriyet mahalli dışındaki asker hastanesine gönderilmelerinde zaruret görülenlerin harcırahı, Harcırah Kanunu na göre ödenecek. 

İzin, İstirahat veya hava değişimine gönderilecek olan erbaş ve erlerin ne kadar süreyle izinli, istirahadi veya hava değişimli olduklarını gösterir belge birlik komutanlıklarınca yükümlülere elden verilecek. Bu izinlerin dışında izin vermeye, Genelkurmay Başkanlığı nın teklifi ve  Milli Savunma Bakanlığı nın uygun  görüşü  üzerine  Bakanlar  Kurulu  yetkili sayılacak. Bu  izinlerin askerlik hizmetinden sayılıp sayılmayacağı Bakanlar Kurulu kararında gösterilecek.

Askeri personele, istihkak veya tahsis olarak kullanılmak üzere verilecek giyecek ve teçhizatının cins, miktar ve miadını gösteren listeleri belirlemeye, tespit edilen giyecek ve teçhizata  yenilerini  eklemeye veya  ihtiyaç  kalmayanları  iptal  etmeye Genelkurmay Başkanlığı nın teklifi üzerine ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı yetkili olacak.

TSK sağlık işlerinde, askerlerin fizik ve moral durumlarının takibi ile koruyucu ve askeri sağlık hizmetlerinin yürütülmesi esas olacak. Bu hizmetin yerine getirilmesinden kıta komutanları, karargah veya askeri kurum amirleri ile bunların tabipleri sorumlu olacak. TSK sağlık teşkillerindeki sağlık hizmetleri, harekat ihtiyaçları hariç ulusal sağlık mevzuatında yer alan hizmet standartlarına göre yürütülecek.

TSK de koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında çevre sağlığı, kişisel sağlık ve hijyen, ilk yardım, bağışıklama, bulaşıcı hastalıklar ile tütün ve madde  kullanımının önlenmesi,  iş  sağlığı  ve  güvenliği,  okul  sağlığı,  sağlıklı  beslenme, barınma ve giyinme, fiziksel performans ve etkinliklerin artırılması ile koruyucu sağlık hizmetlerine ilişkin diğer tedbirler alınacak.

Subay, astsubay, uzman jandarma, sivil  personel, askeri öğrenciler, erbaş ve erler ile bunların adayları sağlık açısından, göreve uyarlık ve elverişlilik ile periyodik veya zorunlu kontrollere ya da sağlık raporu kontrolüne tabi tutulabilecek.

Kıta, karargah ve askeri kurum tabipleri kadrolarda gösterilecek. Kadroda gösterilen tabip mevcut değilse aynı yerdeki diğer kıta, karargah veya askeri kurumlarda görevli  bir  tabip  veya Sağlık  Bakanlığı  tarafından  görevlendirilecek.

Subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile sivil personel, hastalıklarını bizzat veya başka bir vasıta ile amirlerine bildirecek. Amirler öncelikle kendi kıta, karargah ve  askeri  kurumlarının tabiplerine  gönderecek. Acil durumlarda Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri saklı olacak. Birinci basamak ve üst basamaklardaki muayene ve tedavilerin safahat ve sonuçları, bizzat veya başka bir vasıta ile amirlere bildirilecek. 

Personelin  askeri veya sivil sağlık teşkillerindeki  muayene ve tedavi sonucunun TSK deki görevlere uyarlık bakımından takibi, gerekiyorsa kontrolü  sağlanmak  suretiyle,  kıta  komutanları,  karargah  veya  askeri  kurum amirleri ile bunların tabipleri tarafından yapılacak.

Subay, astsubay, uzman jandarma, sivil personel ve askeri öğrenciler ile erbaş ve erlerin yurtiçinde ve yurtdışında vefatı halinde, genel hükümlere göre belirlenecek cenaze giderleri ile cenazenin talep edilen yere nakli ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinden karşılanacak. Askerlik hizmetini yaparken vefat eden erbaş ve erlerin mezarlarının yapım giderleri de ödenecek. 

Muayene ve tedavi edilebilecekler

Tasarıda askeri sağlık kurum ve kuruluşlarında sivil hastalar için ayrılan kontenjana tabi olmaksızın muayene ve tedavi edilebilecekler de şöyle sıralandı:

- Subay, astsubay, uzman jandarma, sivil personel, uzman erbaşlar ve bunların emeklileri ile kendi özel kanunlarında  belirtilen yükümlülüklerini tamamlayarak istifa eden veya emeklilik mevzuatı gereği, diğer şartları sağlamalarına rağmen yaşla ilgili şartları sağlamamaları nedeniyle emeklilik haklarını elde edemeden ayrılanlar ve vefat etmiş olsalar dahi bunların eş, üstsoy, altsoy, erkek ve kız kardeşleri, evlat edinen ve evlatlık ile üvey çocukları.

- Harp ve vazife malullüğünü gerektiren sebeplerden dolayı ölen yedek subay, erbaş ve erlerin aylık almaya müstahak dul ve yetimleri.

- Harp ve vazife malulü yedek subay, erbaş ve erlerle bunların sağlık hizmetinden yararlanabilecek aile fertleri ile dul ve yetimleri.

- SGK tarafından vazife malullüğü aylığı bağlanan ve bu nedenle okullarından ilişiği kesilen harp okulları, üniversite ve yüksekokullar ile astsubay meslek yüksekokulları ve Gülhane  Askeri Tıp Akademisi  Komutanlığı na  bağlı  fakülte ve yüksekokullarda  öğrenimde  bulunan askeri öğrenciler ile bunların sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek aile fertleri, uzun süreli tedavi gerektiren hastalıklar nedeniyle okulları ile ilişkileri   kesilenlerden ilişkilerinin kesilmesine neden olan sağlık sorunu giderilinceye kadar  tedavisi  devam  eden askeri öğrenciler.

- TSK den ayrılan  sözleşmeli  subay,  astsubay,  uzman erbaşlar,  sözleşmeli  erbaş  ve erler  ile  kendi  özel  kanunları gereği sağlık hizmetinden yararlanabilecek aile fertleri.

- İstiklal  Madalyası  Verilmiş  Bulunanlara  Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında  Kanun hükümlerine  göre şeref aylığı alan kişiler ile bunların eşleri.

- TSK adına öğrenim görmek üzere temel ve intibak eğitimine tabi tutulanlardan Emekli Sandığı Kanunu na göre vazife malulü sayılarak  aylık  bağlananların  kendileri  ve bunların sağlık  hizmetlerinden  yararlanabilecek  aile fertleri  ve bu şekilde temel ve intibak eğitimine tabi tutulanlardan  vazife malulü sayılmalarını gerektiren sebeplerle hayatını kaybedenler üzerinden dul veya yetim aylığı almakta olanların kendileri.

Yabancı devletlerin  silahlı kuvvetler mensupları ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler, Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, uluslararası antlaşmalar  ile taraflar arasındaki  ikili anlaşmalarda  yer alan hükümler doğrultusunda  sağlık hizmetlerinden yararlandırılacak. Bunların dışında kalan yabancı uyruklu hastalar ise yine aynı kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve sivil hastalara tanınan kontenjanlar dahilinde sağlık hizmetlerinden yararlanacak.

Tasarıya göre, TSK mensupları ile yakınlarının  ikinci  ve  üçüncü  basamak  muayene  ve  tedavilerini  sağlamak,  rapor,  muayene ve diğer sağlık hizmetleri ile askerlerin ve adayların sıhhi yeterliklerini tespit etmek, kontenjan dahilinde sivil kişilere sağlık hizmeti vermek maksadıyla askeri ihtiyaçlar dikkate alınarak Genelkurmay Başkanlığınca asker hastaneleri kurulacak. 

Kıta, karargah ve askeri kurumlarda; sağlığa uygun ve temiz olan içme ve kullanma suları ile muayenesi yapılarak temin edilen güvenilir gıda maddeleri tüketime sunulacak. İçme ve kullanma  suları  ile gıda maddelerinin  temininden  tüketimine  kadar alınacak gıda ve su  güvenlik  tedbirleri,  TSK  gıda  kontrol  teşkillerince  yürütülen kontrol,  denetim   ve  laboratuvar   faaliyetleri   ile  diğer  hususlara   ilişkin   usul  ve  esaslar yönetmelikle belirlenecek. 

Hayvanların   bakımı,  barındırılması,  beslenmesi,  sağlığı  ve  eğitimi nizamlara uygun olarak yerine getirilecek. Hastalanan  hayvanlar  derhal  kıta,  karargah,  kurum veya  garnizonda görevli TSK mensubu veteriner hekime bildirilecek. TSK  mensubu  veteriner  hekim  veya  yeterli  tedavi  ünitesi bulunmayan   yerlerde  hasta  hayvanların   muayene  ve  tedavisi  sırasıyla;  bölgedeki  askeri hayvan   klinikleri,   kamu   veya   üniversite   veteriner   hekimleri   veya   hayvan   hastaneleri tarafından  yapılacak. Bu da yoksa, muayene  ve tedavi  hizmeti  temin edilebilecek.  Bunların  yem, tedavi, yer ve malzeme giderleri ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinden karşılanacak. 

Görev yapabilirlik yeteneklerini  kaybeden hizmet hayvanlarının  yeniden sahiplenme  yapılıncaya  kadar geçen süredeki  bakımı ve refahı ile ilgili yem, tedavi, yer ve malzeme giderleri ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı  veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinden karşılanacak.

Asker kişilerin kıta, karargah ve kurumlarda  ya da görev esnasında veya görev yerlerinde ölümü halinde soruşturma  ve kovuşturma süresince yasal mirasçılarını temsil  etmek  üzere  kendilerinin  seçtiği  bir  avukat  vekil  olarak  görevlendirilecek.  Fiili  veya hukuki imkansızlık  nedeniyle görevlendirme  yapılamaması  halinde bu görev, baro tarafından belirlenecek  bir avukat  tarafından  yürütülecek.  Yasal  mirasçıların  avukatının  gelmesi  halinde baro tarafından seçilen avukatın görevi sona erecek. Görevlendirilen  vekilin savcılıkça yapılacak olay  yeri  inceleme,  ölü  muayenesi  ve  otopsi  ile  tanık ve  bilirkişi  dinlenmesi   işlemleri sırasında hazır bulunması zorunlu olacak. Görevlendirilen vekilin ücreti müteveffanın mensubu olduğu bakanlığın bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak.

Askeri hakim ve savcı olamayacaklar 

Yargılama  sonunda haklarında  hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilenlerin askeri hakimlik sınıfına alınmamaları öngörülüyor.

Buna göre, Taksirli   suçlar   hariç  olmak   üzere;  affa  veya  zamanaşımına  uğramış  yahut ertelenmiş  olsa  bile,  bir  suçtan  hükümlü  olmamak,  ceza  soruşturması  veya  kovuşturması altında  olmamak   yahut  bir  suçtan  yargılanıp   da  hakkında   hükmün  açıklanmasının  geri bırakılması kararı bulunmamak , askeri hakim ve askeri savcı olmak için aranan genel şartlar içinde yer alıyor. 

Uzman doktor sınıfında istihdam edilecek adayların temininde uygulanacak azami yaş sınırı 35 e çıkarılıyor. 

Teğmen,  üsteğmen  ve yüzbaşı rütbelerindeki  subayların  kıta hizmet  süreleri, kuvvet komutanlıklarının  ihtiyaçları  doğrultusunda  yönetmeliğe bırakılıyor. Verilen kıdem süreleri, bu sürelerden düşülecek.

Yeni ceza mevzuatına  uyum amacıyla, terfi etmeye engel olmayan haller yeniden düzenleniyor.  Kıdem alanlar,  kazai  veya  idari  kararlarla nasıpları lehe  düzeltilenler  ile  açığa alınmaları, tutuklanmaları,  kısa süreli  kaçma  ve izin süresini  geçirme  hariç firar  veya izin tecavüzünde bulunmaları nedeniyle terfi edemeyen ve rütbe kıdemliliği onanmayanlardan, haklarında kovuşturmaya  yer olmadığına, kamu davasının açılmasının ertelenmesine  veya düşmesine  yahut  ortadan  kaldırılmasına, fuar  veya  izin  tecavüzü  suçlarından  verilecekler hariç  olmak  üzere  hükmün  açıklanmasının  geri  bırakılmasına,  beraatine,  kısa  süreli  hapis cezasının   seçenek  yaptırımlara  çevrilmesine   veya  cezanın  ertelenmesine   karar  verilenler hakkında, emsalleri terfi etmiş veya rütbe kıdemliliği onanmış olmak şartıyla,  30 Ağustos Zafer Bayramı günü yapılmasına ilişkin hüküm uygulanmaz. Ancak, bu durumda olanların rütbe terfi ve rütbe kıdemlilikleri,  hükmün veya  kararın  kesinleşme  tarihinden  geçerli  olarak  yapılıp  emsalleri  tarihine  götürülecek.  Bu şekilde yapılan terfi ve rütbe kıdemliliklerinde  maaş farkı ödenmeyecek.

Harp  okullarını  bitirip  de teğmenliğe  naspedilmeden  önce kamu davası açılanlardan öğrencilik hukukunu kaybetmeyecek şekilde haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilenlerin  teğmen naspedilebilmelerine imkan tanınması  ve  yedek  subay  okullarını  bitirenlerin,  bu okulları  bitirdikleri  ayın  sonu  yerine mezun oldukları tarihten geçerli olmak üzere asteğmen nasbedilmeleri öngörülüyor.

Tasarıyla, nasıp düzenlenmesine engel olmayan hallerin yeni ceza mevzuatıyla  uyumu  ve  hükmün  açıklanmasının geri  bırakılmasına  ilişkin  mahkeme kararlarının nasıp düzeltilmesinde dikkate alınması amaçlanıyor. 

Subayların infaz süresinden fazla olmamak üzere gözaltı, tutukluluk, hükümlülükte geçen sürelerinin açığı gerektiren bir suçtan mahkumiyet halinde açıktan geçen süreleri, firar veya izin tecavüzünde bulundukları askeri mahkeme kararıyla sabit olanların firarda veya izin tecavüzünde geçen süreleri kıdemden düşürülecek. Bu işlem, hükmün veya kararın kesinleşmesinin ardından derhal yapılacak. 

Devletin şahsiyetine karşı suçlar ile ağır ve yüz kızartıcı nitelikteki  bazı  suçlardan yapılan  yargılama  neticesinde  hükmün  açıklanmasının  geri bırakılması kararı verilen astsubay ve subayların TSK ile ilişiği kesilecek.

Açıkta bulunanların durumları her altı ayda bir değerlendirilecek

Açıkta bulunanların durumları her altı ayda bir değerlendirilecek. Değerlendirme  sonucunda  açıklarının kalkmasının gerektiği kanaatine varılması durumunda açıkları kaldırılacak.

Yargılama sonunda  beraatlerine,  haklarındaki  kamu davasının ortadan  kaldırılmasına, duruşmanın  tatiline, davanın  düşmesine, kamu davasının reddine veya TSK ile ilişiği  kesilmeyenlerin  yahut haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilenlerin açıkları, haklarındaki kararın kesinleşmesi beklenmeden kaldırılacak.

Ağırlaştırılmış müebbet  hapis,  müebbet  hapis  ve  süreli  hapis  cezalarının  infazı  sırasında subaylar er gibi iaşe edilecek. 

Bazı suçlardan yapılan yargılama neticesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen astsubaylar subaylığa geçemeyecek. 

Dış kaynaktan muvazzaf tabip olarak temin edilen personel, Devlet hizmet yükümlülüğüne  tabi olmayacak.  Ancak Türk Silahlı Kuvvetlerinde  iki yıl görev yapmadan  her ne şekilde olursa olsun ayrılanlar hakkında bu hüküm uygulanmayacak.

Komutanlık  ve  karargah  subaylığı  öğrenimi,  astsubay  üst karargah hizmetleri eğitimi, diş hekimliğinde uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimleri ile yurtiçinde tıpta, diş hekimliğinde veya eczacılıkta doktora eğitimine tabi tutulanların yükümlülüklerinin,  benzer  eğitime  tabi  tutulan  diğer  personel  gibi  uzatılması imkanı getiriliyor. 

Türk Silahlı Kuvvetlerine  mensup  subay ve astsubayların  barışta her yıl otuz gün yıllık planlı izin hakları olacak. Bu müddete yol dahil olmayacak.  Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere 15 güne kadar yıllık mazeret izni verilebilecek.

Personele,  yakınlarının  ağır  hastalığı  nedeniyle  verilen  üç aylık refakat izni altı aya çıkarılıyor.

Gerektiği durumlarda personel izinden çağrılabilecek 

 TSK personeline yurtdışı izni vermeye yetkili olan makamlar, bu yetkilerini devredebilecek, yurtdışı izin süresi yıllık planlı izin süresi olarak yeniden düzenlenecek. Yıllık izinler senesi içinde kullanılacak. Ancak, hizmet, alıkonulma, esaret ve sair zorunlu nedenlerle yıllık planlı izinlerini kısmen veya tamamen kullanamayanların izinleri gelecek sene içinde verilebilecek. Bu müddet, hiçbir suretle toplam 60 günü geçemeyecek. 

Görev ve hizmet ihtiyacının gerektirdiği durumlarda, tugay ve eşidi komutan veya amirin onayıyla personel izinden çağrılabilecek.

Aylıksız izin süreleri subay ve astsubayların hizmetinden sayılmayacak.

Savaş, olağanüstü hal ve sıkıyönetim hallerinde personel izinden çağrılabilecek. Subay ve astsubaylara devlet memurlarına ödenen miktar, usul ve esaslarda doğum yardımı ödeneği verilecek.

Madalya ve nişan alan veya almaya hak kazananların ölümleri halinde bu madalya ve nişanlar; mirasçılardan birine bırakılmamışsa, en büyüklerinden başlamak üzere çocuklarına, çocukları yoksa babasına o da yoksa annesine, baba ve annenin boşanmış olduğu durumlarda çocuğun velayeti kimde ise ona, anne ve babanın olmadığı durumda eşine, eşinin de yokluğu halinde kanuni mirasçılarına intikal edecek.

Ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren, proje ve sempozyumlarda başarılı olan askeri öğrencilere de ödül verilebilecek.

Ders ücreti ödenecek öğretim elemanlarına yardımcı doçentler, okullar arasına astsubay meslek yüksek okulları da ekleniyor.

Tasarıyla, seferde veya tatbikat maksadıyla barışta silah altına alınan yedek subay ve yedek astsubaylara, özlük haklarının  ödenmesinde hangi rütbenin esas alınacağına ilişkin belirsizlik ortadan kaldırılıyor.

Muvazzaflık hizmeti dışında olmak üzere, seferde ya da talim veya manevra maksadıyla barışta silah altına alınan yedek subay ve yedek astsubaylar ile yedek uzman jandarmalar, erbaş ve erlerden; önceden tabi oldukları sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde emeklilik veya yaşlılık aylığı ya da malullük aylığı bağlananlar hakkında ilgili kanun hükümleri uygulanmayacak ve bu aylıkları aynı şekilde ödenecek.

Sağlık tazminatı ödenecek

TSK ya bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretim üyesi, uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabiplerine de sağlık hizmetleri tazminatı ödenecek. Bunlardan tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi alanlara, kurumlarınca döner sermaye gelirlerinden ödenenler de dahil olmak üzere herhangi bir ad altında ek ödeme yapılmayacak.

Subay ve astsubayların nasıp düzeltme işlemlerinin onayı, ilgili kuvvet komutanlığı (Jandarma subayları için Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik subayları için Sahil Güvenlik Komutanlığı) Kurmay Başkanı tarafından yapılacak.

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı nın en az dört yıl üye olarak görev yapan hakim sınıfından seçeceği bir üye Genel Sekreterlik görevini yapacak.

TSK uçuş eğitimi teşkilleri dışındaki uçuş okulu veya kurslarında eğitim görenler ile buralardan mezun olanlar, pilot ve pilot adayı sayılarak uçuş tazminatı alabilecek. Bilfiil uçuş gerektirmeyen kadrolara atanan uçuş ekibi personeli, pilot, silah sistem subayları ve seyrüsefer subaylarına ödenen yıllık uçuş tazminatından yararlandırılacak.

Genelkurmay Başkanlığı nca, sağlık hizmetlerinin aksamaması açısından öğretim üyesi yetiştirmek maksadıyla Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı nca gerekli tedbirler alınacak.

Sivil tabip ve diş tabipleri, ilgili kanunlardaki şartlara uymaları ve yapılacak güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması şartıyla, Gülhane Askeri Tıp Akademisi nde tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi alabilecek. TSK da Devlet Memurları Kanunu na tabi olarak istihdam edilen sivil pratisyen hekim ile diş hekimleri, Gülhane Askeri Tıp Akademisi nde tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi yapabilecek.

Tasarıya göre, Milli Savunma Bakanlığı ile Kara Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun un birinci maddesi, Bu  Kanun,   Milli   Savunma   Bakanlığı   ve  Kuvvet   Komutanlıkları bünyesindeki  kurumların  atıl kapasiteleri  ile asker  hastanelerindeki  kapasitenin  ülke ekonomisi   yararına  değerlendirilmesi   amacıyla   gerekli   yerde  ve  sayıda   döner  sermaye işletmesi kurulması, görevleri, idari ve mali işlemlerine dair esas ve usulleri düzenler şeklinde değiştiriliyor.

Asker hastaneleri için döner sermaye tahsisi ve sermayenin artırıp eksiltilmesi gibi konularda teklifte bulunma yetkisi Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığı na veriliyor.

Demirbaşların   bağlı   olunan   kurum   ile   birlikte kullanılması sebebiyle ayrılacak amortismandan işletmece yüklenilecek kısmın tespit edilememesi  durumunda, yıllık  satış  tutarının  yüzde 2 si ilgili saymanlığa yatırılacak.

GATA ve bağlı hastaneler ile diğer kamu hastanelerinde olmayan bina giderlerine katılım payı uygulamasından asker hastaneleri de muaf tutulacak.

Uzman erbaşların izni

Uzman erbaşların barışta her yıl 30 gün yıllık planlı izin alma hakları olacak. Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere 15 güne kadar yıllık mazeret izni verilebilecek.

Yakınları uzun süreli önemli bir hastalığa tutulan uzman erbaşlara verilen 3 aylık izin, istekleri halinde bir katına kadar uzatılabilecek. Görev ve hizmet ihtiyacının gerektirdiği durumlarda uzman erbaşların izinden geriye çağrılabilecek.

Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile ağır ve yüz kızartıcı nitelikteki suçlardan yapılan yargılama neticesinde haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen uzman erbaş ve uzman jandarmanın sözleşmeleri feshedilecek; bu suçlardan ceza alanlar Harp Akademisine de giremeyecek; öğrenci olanlar ise akademi eğitiminden çıkarılacak.

Subay ve astsubaylarda olduğu gibi uzman erbaşların istek üzerine emeklilik, adi malullük dahil malullük veya  vazife malullüğü işlemlerinde Milli Savunma ve İçişleri Bakanları, yetkilerini devredebilecek.

Uzman erbaşların Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) dışındaki devlet hizmetlerinde görevlendirilmeleri, TSK Personel Kanunu çerçevesinde yapılacak.

NATO POL yeniden yapılandırılıyor

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı nın atıl  kapasitesi ülke  ekonomisi yararına değerlendirilecek. Başkanlığın görevleri arasına depolama ve iletim faaliyetleri de ekleniyor.

Başkanlığı Yönetim Kurulu, en  az   biri  Genelkurmay   Başkanlığı ndan   olmak   üzere   Bakan tarafından üç yıllık süre için belirlenecek, beş üyeden oluşacak. Bakan, üyelerden birini Yönetim Kurulu Başkanı seçecek. Başkan  ve  başkan yardımcıları Bakan  tarafından, teftiş  kurulu başkanı, hukuk müşaviri, daire başkanları, bölge ve işletme müdürleri başkanın teklifi üzerine yönetim kurulu tarafından, diğer personel ise başkan tarafından atanacak.

Depolama ve iletim faaliyetleri çerçevesinde Başkanlığa gümrük  antreposu işletme yetkisi veriliyor. Başkan yardımcısı sayısı ikiye indiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı nın depolama ve iletim faaliyetlerine lisans verilmesine ilişkin usul,  esas ve muafiyetler  Enerji  Piyasası  Düzenleme  Kurumu  tarafından belirlenecek.

Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı nın faaliyetlerinin depolama ve iletim faaliyetlerine konu edilmesi halinde, verilecek lisanslarda sermaye şirketi olma şartı aranmayacak.

Sözleşmeler uzatılacak

Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık, yan dal; tıpta, diş hekimliğinde veya eczacılıkta doktora eğitimini tamamlayan sözleşmeli subayların sözleşme süreleri, bu eğitimlerde geçen sürelerin yarısı kadar uzatılacak.

Türk  Silahlı  Kuvvetleri  Besleme Kanunu nda yapılan değişiklikle,  zorunlu  nedenlerle   içme   suyu  gereksinimi   olduğunda,  Kuvvet Komutanı, Jandarma  Genel  Komutanı,  Sahil  Güvenlik  Komutanının  veya yetkilendirecekleri  makamın onayı ile zorunluluğun  devamı süresince ve bedeli dikkate alınmadan, bir kişi için günlük üç litreye kadar ambalajlanmış içme suyu verilebilecek.

Meskun mahal dışında  konuşlanan  ve coğrafi  şartlar, iklim koşulları veya güvenlik tedbirleri gibi zorunlu nedenlerle 24 saatten daha uzun süre birliğinden ayrılamayan  personelin düzenli ve dengeli  beslenme ihtiyacı, tayın bedelinden kesinti yapılmadan karşılanacak.

Son olarak verilen de dahil olmak üzere, kararın kesinleştiği tarihten itibaren geriye doğru son bir yıl içinde  toplamda 30 gün  ve daha  fazla  oda  hapsi  veya hizmet yerini terk etmeme cezasına mahkum olma veya en son aldığı disiplin cezasından  geriye doğru son bir yıl içinde en az iki disiplin   amirinden   toplam 8  defa  veya  daha  fazla  disiplin cezası alan erbaş ve erlerin sözleşmesi feshedilecek.

Sözleşmeli  erbaş ve erlerin barışta her yıl 30 gün yıllık planlı izin hakkı olacak. 15 günlük mazeret izni dışında sözleşmeli erbaş ve erlere; ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü halinde 10 gün; olağanüstü   bir  mazeret  dolayısıyla   bir  yıl içerisinde 30 güne kadar mazeret  izni verilebilecek. Verilen mazeret izinleri  yıllık izne mahsup edilmeyecek. Görev ve hizmet ihtiyacının  gerektirdiği durumlarda  asgari tugay ve eşidi komutan  veya amirin onayıyla personel izinden geriye çağrılabilecek.

Sözleşmeli  erbaş ve erlerin adi malullük dahil malullük veya vazife  malullüğüne  bağlı  emeklilik  işlemlerindeki  Milli  Savunma  ve  İçişleri  Bakanları, onay yetkisini devredebilecek.

Disiplin hükümlerinde değişiklik

Üst disiplin amirleri, fiilen sicil verme şartı aranmaksızın ceza verebilecek.

Bir aydan fazla süreli  kurs ile bir aydan  fazla  üç aydan  az süreli geçici görevlendirme durumlarında  ceza verme yetkisi, personelin görevlendirildiği birlikteki amire tanınıyor.

Kuvvet komutanlıklarında teşkil edilecek yüksek disiplin kurulunda üye olarak Sicil Kıdem Şube Müdürü ve Yönetim Şube Müdürü yer alacak; Genelkurmay Başkanlığında teşkil edilecek Yüksek  Disiplin  Kurulu  üyeleri arasına Sahil Güvenlik Komutanı da ekleniyor.

Niteliği ve ağırlık derecesine göre izinsizlik cezasını gerektiren bazı disiplinsizlikler, disiplin  amiri  yerine  öğrenci  disiplin kurulları tarafından verilecek.

Disiplin kurulu işlemlerinin hızlandırılması  ve basitleştirilmesi amacıyla, teşkilatında disiplin kurulu kurulan komutan veya askeri kurum amirine, disiplin kurulu tahkikatı işlemlerine ilişkin bazı yetkilerini askeri hakim sınıfından olan disiplin subayına devredebilecek.

Savunma için verilen süre 3-10 işgününden, ayırmayı gerektiren disiplinsizliklerde 3-5 işgününe, diğer disiplinsizliklerde ise 2-5 işgününe indiriliyor.

Verilen cezaya itiraz süresi 3 işgününden 2 işgününe, üst disiplin amirinin itirazı inceleme süresi 5 işgününden 3 işgününe indiriliyor.

TSK Disiplin Kanunu na göre, gemilerde verilen cezalar ve hukuki yollarla ilgili süreler, geminin  bağlı  bulunduğu  üsse, limana  dönmesiyle başlayacak.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri kullanan veya bulunduran, kullanılması maksadıyla başkalarına veren, kullanımını kolaylaştırmak için donanım veya malzeme sağlayan veya kullanılmasını özendiren erbaş ve erlere disiplin kurulları tarafından 10 günden az olmamak üzere 20 güne kadar hizmetten men cezasının verilecek.

Bu maddelerin kullanımının aynı zamanda suç teşkil etmesi nedeniyle, kullanımın tıbbi olarak tespitine yönelik raporun, disiplin soruşturması sırasında aynı konuda adli soruşturma yürüten yetkili savcılıktan istenerek disiplin kurulu dosyasına eklenecek.

Erbaş ve erlerin 100 grama kadar ağırlıktaki gönderilerinin özel hizmet ücretleri hariç, posta ücretinden muaf tutulacak.


EN ÇOK OKUNANLAR

Erhan Kartal Samsunspor'a dönüyor

1 Erhan Kartal Samsunspor'a dönüyor

Samsunspor'a 5 yabancı futbolcu

2 Samsunspor'a 5 yabancı futbolcu

Fındık fiyatları ne kadar? 09 Temmuz Perşembe serbest piyasa fındık fiyatları

3 Fındık fiyatları ne kadar? 09 Temmuz Perşembe serbest piyasa fındık fiyatları

Memişoğlu'ndan Başkan Demir'e soru: Samsun'da mimar mı kalmadı

4 Memişoğlu'ndan Başkan Demir'e soru: Samsun'da mimar mı kalmadı

09 Temmuz Perşembe Samsun hava durumu

5 09 Temmuz Perşembe Samsun hava durumu

Samsun'da fırtınayı fırsata çevirdi

6 Samsun'da fırtınayı fırsata çevirdi

Sakarya'da ikinci havai fişek patlaması: 3 şehit

7 Sakarya'da ikinci havai fişek patlaması: 3 şehit

Samsun'da genç kadın uyuşturucu ticaretinden yakalandı

8 Samsun'da genç kadın uyuşturucu ticaretinden yakalandı

Acı haber şehit ailesine ulaştı

9 Acı haber şehit ailesine ulaştı

Samsun Büyükşehir'in projesine DOKA'dan onay

10 Samsun Büyükşehir'in projesine DOKA'dan onay

hızWeb