Erdem EROL

Samsun'da Yok Birbirlerinden Farkı

Erdem EROL

Sayıştay Samsun'da iki belediyenin raporunu yayınladı...

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Atakum Belediyesi...

İki belediyede de çok sayıda hata ve yanlış buldu...

Kimi idari...

Kimi kaynak kullanım tercihini kılıfına uydurma çabasından kaynaklanan...

Kimi iş bilmezlikten kaynaklanan hata...

Ama...

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Atakum Belediyesi'nde tespit edilen bir bulgu var ki...

İşte bu madde...

Samsunlunun parasının 'Yakına, tanıdığa, partiliye peşkeş çekilmesi' şüphesini de beraberinde getiriyor.

***

Aşağıda iki belediye ile ilgili Sayıştay raporunun bulgular bölümü var...

Zaten raporun gerisi detay...

Ama...

"Tek Seferde İhale ile Temin Edilebilecek Bazı Mal ve Hizmet Alımlarının Kısımlara Bölünmesi" bulgusu...

İki belediyede de ortak!

Yani...

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Mustafa Demir de, Samsun Atakum Belediye Başkanı CHP'li Cemil Deveci de...

İhale yapılması gereken işleri...

Bölmüşler, parçalamışlar...

İstedikleri kişilerden direk almışlar...

Yani...

'Tanıdık, hısım, akraba, partiliye ya da birilerince talimat verilen kişilere haksız para kazandırmışlar!"

***

Aslında sadece Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Atakum'da yapılmıyor bunlar...

Sayıştay Samsun'da hangi belediyeyi incelese...

Aynı madde onların da raporlarında yer alacak...

Ne de olsa ülkemizde siyaset...

"Rantın paylaşım yönetiminin' adı...

Ama olan vatandaşa oluyor...

Olan Samsun esnafına oluyor...

Yoksa...

Sayıştay raporlarının sadece bu maddesi bile...

Siyaseten isimleri ne olursa olsun...

Göreve gelenlerin milletin parasını 'peşkeş çekmede'...

Birbirinden farkı olmadığını ortaya koyuyor...

Sadece söylemlerle'Dürüstlük' algısı yaratılmaya çalışıldığını...

Samsunlunun kendilerine emanet ettiği paranın harcanmasında...

Pek de dürüst olunmadığı...

Parti ayrımı gözetmeksizin ortaya koyuyor...

***

İlgilileri için Sayıştay'ın iki belediyenin denetimindeki bulgularını aşağıya ayrı ayrı bırakıyorum:

 

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEKİ BULGULAR

 

 1. Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular
 2. Bazı İlçe Belediyelerinden Alınması Gereken Otopark Gelirlerinin Muhasebe Kaydında

İzlenmemesi ve Tahsil Edilmemesi

 1. Belediye Şirketinde İşçi Statüsüne Geçirilen Personel İçin Kıdem Tazminatı Karşılığı

Ayrılmaması

 1. Geçici Kabulü Yapılan Bazı Yapım İşlerinin İlgili Varlık Hesabına Aktarılmaması
 2. İktisadi Faaliyet Konusu Olmayan Giderlere İlişkin KDV'nin İndirim Konusu Yapılması
 3. Kurum Taşınmazlarının Tespit ve Muhasebe Sistemine Kayıt İşlemlerinin Birbiriyle Tutarlı

ve Tam Yapılmaması

 1. Banka Kredi Faizlerinin Kredi Kullanıldığı Dönemde Topluca giderleştirilmesi
 2. Bazı Duran Varlıkların Amortisman Ayırma ve Birikmiş Amortisman Kayıt İşlemlerinin Hatalı Yapılması
 3. Belediye Şirketlerine İşletme Hakkı Devredilen Duran Varlıkların Muhasebe Kayıtlarında Tam ve Doğru Şekilde İzlenmemesi
 4. Diğer Bulgular
 5. Bazı Kurumlara Tahsis Edilen Taşınmazların Amortismanlarına İlişkin Gerekli Kayıtların Yapılmaması
 6. Hurdaya Ayrılan Varlıklar ile Bu Varlıklardan Elden Çıkarılanların Muhasebe Sisteminde

Tam ve Doğru Şekilde Takip Edilmemesi

 1. Sermaye Paylarının Muhasebe Kayıtlarında Tam ve Doğru Şekilde İzlenmemesi
 2. Bazı Gelirlerin Tahsilat Oranının Düşük Olması
 3. Bazı Taşınmazların İhale Konusu Edilmeyerek Ecrimisil Karşılığında Kullandırılması
 4. Belediye Tarafından Kiraya Verilen veya Ecrimisil Uygulanan Taşınmazlar Üzerindeki Bazı

İşyerlerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Olmadan Faaliyette Bulunması

 1. Bütçe Emanetleri Hesabına Alınan Tutarların Kayda Alınış Sırasına Göre Ödenmemesi
 2. Elektronik Haberleşme Hizmeti Sunan İşletmelerden Alınması Gereken Geçiş Hakkı

Bedellerinin Belirlenmemesi ve Tahsilat Yapılmaması

 1. İdarenin Tasarrufunda Olan Alanlarda Faaliyet Gösteren Eğlence İşletmelerinden Eğlence

Vergisinin Tahsil Edilmemesi

 1. İlan ve Reklam Vergilerinin Takip ve Tahsil Edilmemesi
 2. İşçilere Yıllık Ücretli İzinlerinin Kanun'a Uygun Olarak Kullandırılmaması
 3. İşverenlerin Hakedişinden Kesilen Asgari Ücret Destek Primlerinin Hazine Hesaplarına Aktarılmaması ve İşsizlik Sigortası Fonuna Gerekli Başvuruların Yapılmaması
 4. Kamu İhale Kanunu'nda Belirlenen Parasal Limitler Dâhilinde Yapılacak Harcamaların Yıllık Toplamının Bütçeye Bu Amaçla Konulan Yasal Limitleri Aşması
 5. Kesinleşen Sayıştay İlamlarının Takibi ve İnfazı İçin Gerekli İşlemlerin Yapılmaması
 6. Sözleşmeli Olarak İstihdam Edilen Personelin Vekâleten Şube Müdürlüğü Görevini

Yürütmesi

 1. Temsil ve Ağırlama Niteliğinde Olmayan Giderlerin Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Harcama Kaleminden Karşılanması
 2. Yükümlülüklerin Zamanında Yerine Getirilmemesi Nedeniyle İdari Para Cezaları Ödenmesi ve Rücu İşlemlerinin Yapılmaması
 3. Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine Tabi İşletmelerin Beyannamelerinin Verilmemesi

ve İdare Tarafından Takip İşlemlerinin Yapılmaması

 1. Toplu Taşıma Hizmetlerine İlişkin Hakların Süresiz Olarak Kullandırılması
 2. Tek Seferde İhale ile Temin Edilebilecek Bazı Mal ve Hizmet Alımlarının Kısımlara Bölünmesi

 

 

SAMSUN ATAKUM BELEDİYESİ'NDEKİ BULGULAR

 1. Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular
 2. Belediye Şirketinde İşçi Statüsündeki Personel İçin Kıdem Tazminatı Karşılığı Ayrılmaması
 3. Büyükşehir Belediyesine Ait Çevre Temizlik Vergisi Payının Hatalı Muhasebeleştirilmesi
 4. Bazı Duran Varlıklar İçin Amortisman Ayrılmaması
 5. Diğer Bulgular
 6. Büyükşehir Belediyesi Otopark İşletme Gelirlerinden Alınması Gereken Payın Takibinin

Yapılmaması

 1. İller Bankası Sermaye Payı Kesintilerinin Bütçe Hesaplarına Kaydedilmemesi
 2. İşverenlerin Hakedişinden Kesilen Asgari Ücret Destek Primlerinin Hazine Hesaplarına

Aktarılmaması

 1. Bazı Gelirlerin Tahsilat Oranının Düşük Olması
 2. Borçlanma Sınırının Aşılması
 3. Elektronik Haberleşme Hizmeti Sunan İşletmelerden Alınması Gereken Geçiş Hakkı

Bedellerinin Belirlenmemesi ve Tahsilat Yapılmaması

 1. Hazineye Ait Taşınmazların Satışından Gecekondu Fonuna Aktarım Yapılmaması ve Fon

Hesabındaki Tutarların Amacı Dışında Kullanılması

 1. İşçilere Yıllık Ücretli İzinlerinin Kanun'a Uygun Olarak Kullandırılmaması
 2. Kamu İhale Kanunu'nda Belirlenen Parasal Limitler Dâhilinde Yapılacak Harcamaların Yıllık Toplamının Bütçeye Bu Amaçla Konulan Yasal Limitleri Aşması
 3. Otopark Bedellerinin Büyükşehir Belediyesine Aktarılmaması
 4. Tahakkuku ve Tahsili Yapılmayan Eğlence Vergilerinin Bulunması
 5. Tek Seferde İhale ile Temin Edilebilecek Bazı Mal ve Hizmet Alımlarının Kısımlara Bölünmesi