Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Ankara Bilim Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır.

Tatil Planlarınızı Yeniden Gözden Geçirin: Dünya Ekonomik Forumu'na Göre En İyi 10 Turizm Destinasyonu! Tatil Planlarınızı Yeniden Gözden Geçirin: Dünya Ekonomik Forumu'na Göre En İyi 10 Turizm Destinasyonu!

lana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Müracaat edecek adayların ilgili yönetmelik ve yönerge hükümlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamaları ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süreci Resmî Gazete yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.

Adres: Ankara Bilim Üniversitesi Şehit Gönenç Cad. No:5 Maltepe/Çankaya/ANKARA
Başvuru Tarihi: 22 Nisan 2024
Son Başvuru Tarihi : 06 Mayıs 2024

Öğretim Görevlisi alım ilanımız için;
Ön Değerlendirme Tarihi: 06 Mayıs 2024
Sınav Tarihi   : 08 Mayıs 2024
Sonuç Açıklama Tarihi  : 09 Mayıs 2024

 

TÜM ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER
1. Başvurdukları
birimi belirten dilekçe
2. Özgeçmiş
3. İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır).
4. Nüfus Cüzdanı Örneği.
5. Onaylı (lisans, yüksek lisans ve doktora) diploma fotokopileri (Yurtdışında alınan diplomalarda Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denklik belgesi)
6. SGK Hizmet Dökümü
7. Adli Sicil Belgesi
8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge
9. İkametgâh
10. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
PROFESÖR, DOÇENT ve DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN İSTENEN BELGELER
1. Yayın listesi
2. Doçentlik belgesi
3. İngilizce eğitim veren bölümler için İngilizce dilinden en az 85 puan alındığını gösterir, YÖK tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi.
4. Profesörler için bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 6 adet CD / Doçentler ve Doktor Öğretim Üyeleri için bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Son 5 (beş) yıl içinde düzenlenmiş ALES’ten en az 70,00 (yetmiş) alındığına dair ÖSYM sınav sonuç belgesi
2. Onaylı lisans ve yüksek lisans transkript belgeleri
3. İngilizce eğitim veren bölümler için İngilizce dilinden en az 85 puan alındığını gösterir, YÖK tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi.ÖZEL ŞARTLAR
•    İdarenin uygun görmesi halinde ilanımız kısmen ya da tamamen, her aşamasında,
üniversitemiz internet sitesinde duyurulmak suretiyle iptal edilebilir.
•    Postadaki gecikmeler de dahil olmak üzere ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
•    İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve hiçbir hak talep edemezler.
•    Öğretim dili İngilizce olan bölümler için; Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak ya da “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim- Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”
8. maddesini 7. fıkrası koşullarını sağlamak gereklidir.
•    Duyurular üniversitemiz internet sitesinden yapılacaktır (www.ankarabilim.edu.tr).

 


Birim
Bölüm/ Ana Bilim Dalı/
Program

Ünvan

Adet

Aranan Nitelikler
İnsan ve Toplum Bilimleri
Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce)


Profesör
1 Doçentliğini sosyoloji alanında almış olmak. Akıllı şehirler, dijitalleşme ve dijital sosyoloji, yapay zekâ ve sosyoloji konularında çalışma yapmış olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri
Fakültesi

Psikoloji (İngilizce)


Doçent
1 Sosyal psikoloji alanında doktora yapmış olmak ve doçentliğini sosyal psikoloji alanından almış olmak. İş ve örgüt psikolojisi alanında çalışmaları olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Doçent 1 Bilgisayar mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve doçentliğini bilgisayar mühendisliği alanından almış olmak.
Eğitim-öğretimin devamı için gerekli asgari öğretim üyesi sayısına ulaşmak için gerekli kadrodur. Bu kadro için ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuranlardan, Ankara Bilim Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde belirtilen puan ve diğer şartları sağlayan aday olmaması durumunda, 2547 sayılı Kanunun 23, 24, ve 26 ncı maddelerindeki ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğindeki asgari koşulları sağlayanların ataması yapılabilir.
Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, bilişim sistemleri ve teknolojileri, bilgisayar öğretmenliği, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, yönetim bilişim sistemleri bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak. Tezli yüksek lisans mezunu olmak.
Meslek Yüksekokulu Bilişim Güvenliği Teknolojisi Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, bilişim sistemleri ve teknolojileri, bilgisayar öğretmenliği, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, yönetim bilişim sistemleri bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak. Tezli yüksek lisans mezunu olmak.
Meslek Yüksekokulu
Web Tasarım ve Kodlama
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, bilişim sistemleri ve teknolojileri, bilgisayar öğretmenliği, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, yönetim bilişim sistemleri bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak. Tezli yüksek lisans mezunu olmak.
Editör: Arda KERSU