Tapu, taşınmaz malın mülkiyetini gösteren resmi belgedir. Tapu üzerinde kayıtlı olan kişi, taşınmazın maliki olarak kabul edilir. Tapu iptal davası, tapu sicilinde kayıtlı olan bir taşınmazın mülkiyetinin başka bir kişiye geçirilmesini talep eden davadır.

Tapu iptal davasının açılabilmesi için, taşınmazın tapu sicilinde kayıtlı olan kişiden farklı bir kişinin mülkiyet hakkı talep etmesi gerekir. Bu hak, taşınmazın satışı, bağışı veya miras yoluyla elde edilmiş olabilir.

Tapu iptal davasında, davacı, taşınmazın mülkiyet hakkının kendisine ait olduğunu ispat etmek zorundadır. Bu ispat, taşınmazın satış vaadi sözleşmesi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi veya başka bir hukuki işleme dayalı olarak yapılabilir.

Satış Vaadi Sözleşmesi

Satış vaadi sözleşmesi, bir taşınmazın mülkiyetinin, sözleşmenin yapılmasından sonra, belirli bir tarihte veya belirli bir koşul gerçekleştiği takdirde, satıcıdan alıcıya devredilmesini vaat eden sözleşmedir.

Satış vaadi sözleşmesi, tapuya tescil edilmese bile geçerli bir sözleşmedir. Ancak, sözleşmenin tapuya tescil edilmesi, alıcının mülkiyet hakkının daha hızlı ve güvenilir bir şekilde korunmasını sağlar.

Satış vaadi sözleşmesi nedeniyle tapu iptal davası açmak isteyen alıcı, sözleşmenin tapuya tescil edilmiş olması halinde, tescil tarihinden itibaren 10 yıl içinde dava açabilir. Sözleşmenin tapuya tescil edilmemiş olması halinde ise, dava açma süresi, sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren 10 yıl olarak belirlenmiştir.

Satış Vaadi Sözleşmesi ve Tapu İptal Davası

Satış vaadi sözleşmesi, tapu iptal davasının açılması için en yaygın nedenlerden biridir. Satış vaadi sözleşmesi, taşınmazın mülkiyetinin alıcıya devredileceğini vaat eden bir sözleşmedir. Ancak, bu sözleşmenin tapuya tescil edilmemesi halinde, mülkiyet hakkının alıcıya geçmesi için tapu iptal davası açılması gerekir.

Tapu iptal davası, satış vaadi sözleşmesine dayalı olarak açılacaksa, dava dilekçesinde aşağıdaki hususların belirtilmesi gerekir:

●      Satış vaadi sözleşmesinin tarihi ve içeriği

Evde Çalışanlar İçin En İyi İnternet Hızı Evde Çalışanlar İçin En İyi İnternet Hızı

●      Satış vaadi sözleşmesinin tapuya tescil edilip edilmediği

●      Davacının, satış vaadi sözleşmesine dayanarak mülkiyet hakkı talep ettiği

Dava dilekçesinin hazırlanmasında bir avukattan yardım alınması faydalı olacaktır.

Satış Vaadi Sözleşmesi ve Tapu İptal Davası Süreci

Tapu iptal davası, Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır. Dava, davacı tarafından, davalı tarafın tapu kaydının iptali ve davacının adına tesciline karar verilmesi talebiyle açılır.

Dava, davacının talebi üzerine, bilirkişi incelemesine gönderilir. Bilirkişi incelemesi sonucunda, taşınmazın mülkiyet hakkının davacıya ait olup olmadığına dair bir rapor hazırlanır.

Dava dosyasında bulunan tüm belgeler ve bilirkişi raporu değerlendirilerek, mahkeme tarafından karar verilir. Karar, taraflara tebliğ edilir.

Satış Vaadi Sözleşmesi ve Tapu İptal Davası Kararları

Tapu iptal davasında verilen kararlar, temyiz edilebilir. Temyiz başvurusu, kararın verildiği mahkemeye yapılır.

Temyiz başvurusu üzerine, dosyayı inceleyen Yargıtay, kararı onarabilir, bozabilir veya düzeltebilir.

Yargıtay tarafından bozulan veya düzeltilen kararlar, ilk derece mahkemesine gönderilir. İlk derece mahkemesi, bozma veya düzeltme kararına göre, yeniden karar verir.

Sonuç

Satış vaadi sözleşmesi, tapu iptal davasının açılması için en yaygın nedenlerden biridir. Tapu iptal davası, satış vaadi sözleşmesine dayalı olarak açılacaksa, dava dilekçesinde gerekli hususların belirtilmesi ve dava sürecinde bir avukattan yardım alınması faydalı olacaktır.