YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

Ahmet HAYVALI

SERBEST MESLEK ERBABININ EŞİNE ÖDENEN ÜCRET...

Serbest meslek faaliyetinde bulunan meslek erbabının işyerinde fiilen çalıştırdıkları eşlerine, mesleki faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmak koşulu ile yapılan ücret ödemelerinin gider olarak yazılıp yazılamayacağı hususu gündemden düşmüyor.
Yine bu anlamda bir meslek erbabının talebi üzerine idare tarafından verilmiş olan 08.03.2019 tarih 62030549-120[68-2016/482]-205289 sayılı özelgenin ilgili bölümünü özetliyorum.,

[ 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun; 61 inci maddesinde;
"Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı) , tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez." hükmü,
68. maddesinde:
"Serbest meslek kazancının tespitinde aşağıda yazılı giderler hasılattan indirilir.
1. Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler (İkametgâhlarının bir kısmını iş yeri olarak kullananlar, ikametgâh için ödedikleri kiranın tamamı ile ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını indirebilirler. İş yeri kendi mülkü olanlar kira yerine amortismanı, ikametgâhı kendi mülkü olup bunun bir kısmını iş yeri olarak kullananlar amortismanın yarısını gider yazabilirler.).
2. Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatındaki iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı (bu primlerin ve aidatın geri alınmamak üzere Türkiye'de kain sigorta şirketlerine veya emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş olması ve emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği haiz bulunmaları şartıyla) ile 27 nci maddede yazılı giyim giderleri,
..." hükmü,
23. maddesinde:
Aşağıda yazılı ücretler Gelir Vergisinden istisna edilmiştir.
8. Hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (işverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 6.000.000 lirayı (16 TL) aşmaması ve buna ilişkin ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde, aşan kısım ile hizmet erbabına yemek bedeli olarak nakten yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir.)
10. Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri;
…" hükmü yer almaktadır…
Yukarıda yer alan hükümler uyarınca yanınızda çalışan:
- Eşinizin fiilen ve aktif olarak yanınızda çalışması şartıyla, eşinize yapacağınız ücret ödemelerinin Gelir Vergisi Kanununun 68 inci maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi kapsamında, iş yerinde veya iş yerinin müştemilatındaki tedavi ve ilaç giderleri ile sigorta primlerinin 68 inci maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi kapsamında serbest meslek kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır]

Bilindiği üzere: Özelge (mukteza), mükelleflerin ve vergi sorumlularının vergi durumları ve vergi uygulamaları bakımından kendilerine açık olmayan ve duraksama yaratan konular hakkında yetkili makamlardan yazılı olarak açıklama isteminde bulunmaları üzerine, bu makamlarca konuyla ilgili olarak verilen yazılı açıklamalardır.
Gerek bu özelge, gerekse bu konuda daha önceden verilmiş bulunan özelgelerin içeriğine baktığımızda da yine serbest meslek erbabı tarafından fiilen çalıştırılan eşleri veya çocuklarına ödemekte oldukları ücretleri ve işveren SGK prim hisselerini gider yazabilmelerinin önünde yasal bir engel yoktur.
Sağlıklı ve başarılı bir hafta dileği ile…

 

YENİ VERGİLER - YENİ ORANLAR...MÜCBİR SEBEP ...POŞET CEZASI...SERBEST MESLEK ERBABININ EŞİNE ÖDENEN ÜCRET...ELEKTRONİK FİNANSAL RAPORLAMA DÖNEMİ BAŞLIYORVUK 115 NOLU SİRKÜLER ÜZERİNE…BEYAN SÜRELERİ UZATILDI...KDV UYGULAMA TEBLİĞLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILIYOR...MUHASEBE HAFTASI VE BİR ALINTI...ANGARYALAR İSYAN ETTİRDİ...Yazarın Tüm Yazıları
hızWeb